SAIA, n.o.

Azerbajdžan - prospechové štipendiá na Univerzite ADA v Baku

Univerzita ADA v Baku poskytuje prospechové štipendiá na celé bakalárske a magisterské štúdium v  odboroch ako informatika, obchod a podnikanie, ekonomika, medzinárodné vzťahy a verejná správa. Potenciálny štipendista musí byť študentom bakalárskeho alebo magisterského študijného programu na Univerzite ADA v Baku a dosahovať kvalitné študijné výsledky. Celoročné štipendium pokryje školné poplatky, poplatky za ubytovanie a výdavky spojené s nákúpom kníh/učebníc. Bližšie informácie o univerzite a štipendiách nájdete na webovej stránke univerzity www.ada.edu.az.

Posledná aktualizácia: 04.07.2014