SAIA, n.o.

MEXIKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium

Mexická vláda ponúka štipendiá na:

Aktuálna výzva na rok 2019 je otvorená. 

Žiadosti o štipendium v rámci výzvy na rok 2019 možno podávať online prostredníctvom portálu https://sigca.sre.gob.mx/  alebo štandartne prostredníctvom SAIA, n. o., tak ako doteraz.  

 

Uzávierka na podávanie online žiadostí: 28.9.2018 do 15:00 (Mexico City Local Time) 

Uzávierka na podávanie žiadostí v papierovej podobe prostredníctvom SAIA, n. o. bola predĺžená: 20.9.2018 do 16:00

 

V prípade online žiadosti je potrebné nahrať do systému:

 •  vyplnená žiadosť s vloženou digitálnou fotografiou
 • akceptačný list vystavený mexickou prijímajúcou inštitúciou (s uvedením názvu pobytu, dĺžky, dátumov začiatku a konca pobytu); na hlavičkovom papieri a podpísaný zodpovednou osobou prijímajúcej mexickej inštitúcie
 • životopis (max 3 strany)
 • motivačný list (max. 2 strany)
 • čestné vyhlásenie o tom, že sa uchádzač po absolvovaní pobytu vráti do domovskej krajiny. Dokument musí byť vyplnený a podpísaný.
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom)
 • kópia výpisu známok za ostatné ukončené VŠ štúdium, s uvedením váženého študijného priemeru prepočítaného na mexickú 100- bodovú stupnicu, kde vážený študijný priemer musí dosahovať minimálne 80/100; ak nie je priemer uvedený na výpise známok, je potrebné priložiť dodatočné potvrdenie s uvedením priemeru; pôvodný originál výpisu známok musí byť vystavený a potvrdený domácou inštitúciou uchádzača
 • kópia rodného listu
 • kópia cestovného dokladu/pasu
 • originál aktuálneho lekárskeho potvrdenia o dobrom zdravotnom stave (nie staršie ako 3 mesiace k dátumu uzávierky) v anglickom alebo španielskom jazyku, vydaný verejným zariadením a s uvedením informácie, že uchádzač netrpí infekčnou chorobou
 • potvrdenie o znalosti španielskeho jazyka na pokročilej úrovni, min B2 (potvrdenie z vysokej školy (katedry jazykov) alebo centra na cudzích jazykov)
 • súhlas so všeobecnými podmienkami programu. Dokument musí byť podpísaný.


Kompletné znenie výzvy je k dispozícii TU

Posledná aktualizácia: 10.09.2018