SAIA, n.o.

POĽSKO - Program Stanislawa Ulama - Granty na výskumné pobyty pre postdoktorandov a vedeckých pracovníkov

Poľská agentúra pre akademické mobility (NAWA) predstavuje nový grantový program pre postdoktorandov a vedeckých pracovníkov.

Žiadosť sa podáva on-line na https://programs.nawa.gov.pl.

Podkladové dokumenty, ktoré žiadatelia predkladajú on-line:

  • odborný životopis (maximálne 5 strán) s dôrazom na vzdelanie, vedeckú a publikačnú činnosť
  • sken doktorandského diplomu, ak je diplom vydaný v inom ako anglickom alebo latinskom jazyku, treba priložiť aj úradný preklad do angličtiny
  • zoskenované tri vybrané vedecké publikácie uvedené v odbornom životopise
  • zoskenované pracovné potvrdenie/pracovná zmluva
  • sken akceptačného/pozývacieho listu zo zahraničnej inštitúcie

Vzory podkladových dokumentov k žiadosti nájdete na https://www.nawa.gov.pl/en/scientists/program-im-ulama/documents-for-download.

Bližšie informácie nájdete na https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=726.

 

  

 

Posledná aktualizácia: 13.02.2019