SAIA, n.o.

SAIA hľadá novú kolegyňu/nového kolegu v Bratislave

SAIA, n. o., so sídlom v Bratislave (www.saia.sk) prijme pracovníka na miesto administrátora/ administrátorky štipendijných programov na pracovisko v Bratislave, s nástupom najneskôr od septembra 2019.

 

Podmienky:

 • ukončené vysokoškolské štúdium, min. 2. stupňa,
 • prehľad o organizácii a financovaní vysokého školstva na Slovensku,
 • požadované jazykové znalosti: veľmi dobrá znalosť angličtiny (min. úroveň C1) a zároveň veľmi dobrá znalosť ruštiny (preferovane na úrovni C1, minimálne však na úrovni B2),
 • slovenský jazyk na úrovni materinského jazyka,
 • skúsenosť z absolvovania študijného pobytu v zahraničí,
 • práca s počítačom (MS Word, MS Excel, MS Power Point, internet; skúsenosti s prácou s on-line publikačným systémom webových stránok vítané, skúsenosti s prácou so sociálnymi sieťami vítané),
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, aktívny prístup k práci,
 • vítanými sú aj skúsenosti s prácou s cudzincami prichádzajúcimi na Slovensko (napr. v rámci tzv. buddy systémov, pomáhanie s administratívnymi náležitosťami v súvislosti s pobytom, spracovanie praktických informácií pre cudzincov a pod.).

 

Pracovná náplň:

 • administrácia a poradenstvo o programoch zameraných na mobility VŠ študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov do zahraničia a na Slovensko,
 • poskytovanie informácií a poradenstva slovenským/zahraničným záujemcom vo veciach štúdia a výskumu v zahraničí/na Slovensku a o štipendijnej a grantovej podpore, a to individuálne i formou samostatne organizovaných seminárov/školení,
 • príprava pravidiel pre udelenie a vyplácanie štipendií a kontrola dodržiavania týchto pravidiel,
 • príprava informačných a propagačných materiálov v slovenskom jazyku a požadovaných cudzích jazykoch,
 • priebežná aktualizácia informácií na portáloch SAIA, propagácia programov a činností na sociálnych sieťach,
 • príprava obsahových a finančných správ o činnosti, a to vrátane štatistických prehľadov, vyhodnotení a porovnaní,
 • komunikácia s vysokými školami a výskumnými organizáciami,
 • zabezpečovanie ďalších činností súvisiacich s administráciou zverených programov/projektov a s aktivitami inštitúcie.

 

Trvanie pracovného pomeru: 1 rok (na zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky)

 

Plat:

 • základná zložka mzdy (v súlade s § 41 ods. 10 Zákonníka práce a § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z.): 900 €,
 • výška platu bude predmetom dohody s vybraným zamestnancom v rozpätí 900 – 970 € brutto, a to s prihliadnutím na prax, odborné skúsenosti a zručnosti a ďalšie aspekty dôležité pre výkon práce.

 

Ďalšie benefity:

 • dovolenka dlhšia o 5 dní oproti zákonnému nároku (teda 25 dní, resp. 30 dní u osôb starších ako 33 rokov),
 • podpora vzdelávania pracovníkov,
 • príspevok zo sociálneho fondu na kultúrne, športové alebo rekreačné aktivity pre zamestnancov,
 • priateľský pracovný kolektív s ľuďmi ochotnými vzájomne si pomôcť.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania (teda motiváciu, prečo by sme práve Vás mali prijať do nášho tímu) spolu so životopisom (a to v slovenčine a/alebo angličtine) posielajte elektronicky na e-mailovú adresu saia@saia.sk do 13. 6. 2019.

 

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý je súčasťou výberového konania a uskutoční sa predbežne v termíne 19. alebo 20. 6. 2019 (o presnom termíne budú uchádzači vybraní na pohovor informovaní e-mailom).

 

SAIA neposkytuje informácie uchádzačom o zamestnanie priebežne, ale až po vyhodnotení celého výberového konania (do 30. 6.) zašle všetkým uchádzačom odpoveď na ich žiadosť o prijatie do zamestnania.

 

Záujemcovia o zamestnanie zasielajú podklady osobne. Záujemca o zamestnanie zaslaním e-mailu a požadovaných dokumentov (ako je uvedené vyššie) potvrdzuje, že poskytnuté informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Zároveň záujemca zaslaním e-mailu vyjadruje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania (motivačnom liste) a iných prípadných prílohách, ktoré záujemca zašle, a to na účely výberového konania na miesto „administrátora/administrátorky štipendijných programov“.

 

Posledná aktualizácia: 06.06.2019