SAIA, n.o.

Štipendium Martina Filka - posilňovanie analytických kapacít v štátnej správe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Štipendia Martina Filka.

Cieľom Štipendia Martina Filka je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu absolventov popredných zahraničných vysokých škôl.

Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého stupňa alebo tretieho stupňa dennou formou štúdia v podporovaných študijných oblastiach.

Vysoké školy, na ktoré sú študenti prijatí alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta vrátane v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2016 alebo do 200. miesta vrátane v rebríčku RePEc.

V rámci Štipendia Martina Filka je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov, za čo sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať tri roky v štátnej správe.

Je potrebné, aby si každý uchádzač pozorne prečítal stanovené podmienky udelenia Štipendia, najmä splnenie podmienok po skončení štúdia na zahraničnej vysokoškolskej inštitúcii a po návrate na Slovensko.

Podrobné informácie sú uvedené na webovej stránke MŠVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-stipendium-martina-filka/

 

 

Posledná aktualizácia: 29.03.2017