SAIA, n.o.

Národný štipendijný program SR - FAQ

Q: Napriek súčasnej situácií som sa rozhodol v pobyte v rámci NŠP pokračovať. Mám nejaké povinnosti?

Ak Váš pobyt riadne pokračuje a nie je ovplyvnený mimoriadnymi opatreniami na úrovni inštitúcie alebo na úrovni príslušných štátnych orgánov, vzhľadom na mimoriadne okolnosti a neustále sa meniacu situáciu pre každú ďalšiu výplatu štipendia (pri viacmesačných štipendijných pobytoch), budeme až do odvolania každý mesiac (spravidla na začiatku mesiaca) požadovať písomné vyhlásenie štipendistu o tom, že pokračuje v pobyte. Takéto vyhlásenie musí byť zaslané príslušnému administrátorovi štipendijného programu e-mailom alebo poštou.

 

Q: Získal som štipendium v rámci NŠP na výskumný pobyt v zahraničí, na ktorý by som mal nastúpiť v máji. Kvôli súčasnej situácii uvažujem nad tým, že by som si pobyt posunul na neskorší termín. Mám vôbec takúto možnosť?

Áno, štipendijný pobyt môže byť posunutý na neskorší termín, no takýto posun musí byť v súlade s osobitými podmienkami, ktoré vyplývajú zo štipendijného programu a zároveň musí byť pobyt ukončený najneskôr do 30. novembra 2020 (doktorandi, VŠ učitelia, výskumníci a umeleckí pracovníci). Posun štipendijného pobytu odporúčame konzultovať s domácou aj hosťujúcou inštitúciou a riadiť sa ich pokynmi. V prípade že inštitúcie vydajú zákaz na realizáciu pobytu, zákaz vycestovať či zákaz prijímať zahraničných študentov, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás čo najskôr informovali o zrušení štipendijného pobytu.

 

Q: Rozhodol som sa, že svoj pobyt v rámci NŠP posuniem. Ako mám postupovať?

● Zmeny v nástupe na štipendijný pobyt a dĺžke štipendijného pobytu do 15 dní stačí ohlásiť mailom na e-mailovú adresu manažéra programu, ak manažér programu v konkrétnom prípade súhlasí s komunikáciou formou mailovej pošty.

● O zmeny v nástupe na štipendijný pobyt a o zmeny v dĺžke štipendijného pobytu nad 15 dní je potrebné vopred požiadať listom.

V prípade zmeny dĺžky (skrátenia) štipendijného pobytu (ak bude realizovaný v naplánovanom časovom období) nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie dokumenty. 

V prípade posunu štipendijného pobytu na iný termín (ak bude realizovaný v inom časovom období, ako bol pôvodne plánovaný) je potrebné doložiť nasledujúce dokumenty: žiadosť s odôvodnením posunu, pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s novým termínom realizácie pobytu a súhlas školiteľa s novým termínom (doktorandi), resp. súhlas štatutárneho zástupcu domácej inštitúcie s novým termínom (postdoktorandi).

 

Q: Momentálne som na výskumnom pobyte v rámci NŠP v zahraničí a uvažujem, že by som kvôli súčasnej situácií pobyt na určitý čas prerušil. Je to možné?

Nie, prerušenie výskumného pobytu nie je možné. Štipendijný pobyt musí byť súvislým a neprerušovaným pobytom v zahraničí.

 

Q: Rozhodol som sa svoj štipendijný pobyt v rámci NŠP v zahraničí predčasne ukončiť. Aké sú moje povinnosti? Ktoré dokumenty Vám musím doručiť? 

Predčasné ukončenie štipendijného pobytu je potrebné čo najskôr oznámiť administrátorovi programu e-mailom. Následne je potrebné doručiť všetky dokumenty potrebné pre ukončenie pobytu:

  • záverečnú správu z pobytu, v ktorej je potrebné uviesť dôvody ukončenia pobytu (situáciu, ktorá vznikla bez vlastného zavinenia treba aj zdokladovať – napr. doložiť oficiálny e-mail inštitúcie, že z dôvodu šírenia Covid-19 ruší Váš pobyt, alebo tzv. printscreen z webstránky potvrdzujúci túto skutočnosť),
  • potvrdenie príslušnej vysokej školy/výskumného pracoviska o ukončení štipendijného pobytu a
  • originály cestovných dokladov (v prípade, ak Vám bol schválený cestovný grant).

 V prípade problému získať originál potvrdenia o ukončení štipendijného pobytu vzhľadom na aktuálnu situáciu, kontaktujte prosím administrátora programu.

 

Q1: Schválený štipendijný pobyt v rámci NŠP som sa rozhodol zrušiť. Môžem si podať novú žiadosť o štipendium?

Q2: Schválený štipendijný pobyt v rámci NŠP v zahraničí som predčasne ukončil. Môžem si podať novú žiadosť o štipendium?

V oboch prípadoch Vám odporúčame, aby ste si v najbližšom termíne uzávierky (30.4.2020) podali novú žiadosť o štipendium. Uveďte jednoznačne, že žiadosť si podávate z dôvodu, že chcete realizovať pobyt, ktorý bol zásadne ovplyvnený situáciou s Covid-19. Budeme sa snažiť nájsť nejaké riešenie pre takéto výnimočné prípady. V tejto chvíli nevieme poskytnúť žiadne ďalšie informácie, keďže celá vzniknutá situácia musí byť prekonzultovaná s dotknutými organizáciami, ktoré majú vplyv na uplatňovanie podmienok v rámci výziev.     

V prípade novej žiadosti je potrebné predložiť podkladové materiály v súlade s aktuálnou výzvou na podávanie žiadostí o štipendium.

 

Q: Štipendijný pobyt v rámci NŠP som predčasne ukončil. Bol mi pridelený aj cestovný grant. Budú mi preplatené cestovné náklady aj v prípade, že som štipendijný pobyt neukončil v plánovanom termíne? 

V takomto prípade a ak ste sa na Slovensko kvôli mimoriadnej situácii vrátili po 9.3.2020, budú cestovné náklady v súvislosti s absolvovaným pobytom preplatené na základe reálnych zdokladovaných výdavkov, a to do maximálnej výšky výdavkov rovnajúcej sa výške cestovného grantu v zmysle podmienok  Národného štipendijného programu SR platných od roku 2020 zvýšenej o sumu 2-násobku príslušnej sadzby; ak je príslušná sadzba nulová, zvýši sa suma o 2-násobok bezprostredne nasledujúcej sadzby (teda  na 500 €). 

 

Q: Momentálne som na štipendijnom pobyte v rámci NŠP v zahraničí, no kvôli súčasnej situácií ukončím svoj pobyt skôr. Znamená to, že za posledný mesiac strávený v zahraničí mi štipendium nebude vyplatené?

Vzhľadom na mimoriadnosť situácie budeme pri uznávaní nároku na mesačné štipendium pri predčasnom ukončení pobytu pristupovať, ako keby aj začatý mesiac bol mesiacom stráveným na pobyte v plnej miere.

 

Posledná aktualizácia: 07.04.2020