SAIA, n.o.

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty

Oddelenie medzinárodných vzťahov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) vás na začiatku zimného semestra akademického roku 2015/16 srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných ponukách do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé riadne štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Dňa 22. októbra (švrtok) 2015 budete mať o 13:30 hod. možnosť stretnúť aj bývalú štipendistku, ktorá študijný pobyt v zahraničí absolvovala v predchádzajúcom akademickom roku a rada sa so svojimi skúsenosťami z podávania žiadosti, komunikácie so zahraničnou univerzitou, ale aj o výuke, spolužiakoch a vyučujúcich podelí.

PROGRAM:
KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza:http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all),
AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)
ČÍM? začať (ako osloviť zahraničnú univerzitu, fakultu či katedru, kde získať info o vyučovaných predmetoch a pod.).

Podujatie určené pre študentov, doktorandov všetkých ročníkov denného i externého štúdia, doktorandov a absolventov stredných i vysokých škôl aj pedagógov a výskumníkov nielen z Martina a okolia.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 29.09.2015