SAIA, n.o.

Prezentácie z konferencie

Deň akademickej mobility a internacionalizácie IV.

12. december 2013, Bratislava

 


Organizátori: SAIA, n. o., v spolupráci s partnerskými organizáciami; podujatie bolo organizované v rámci programov, ktoré SAIA zabezpečuje v rámci zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a s Úradom vlády SR.

Cieľom podujatia je každoročne poskytnúť pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie o nových politikách, zmenách v legislatíve a podporných programoch na Slovensku, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch v oblasti ich pôsobenia.

Štvrtý ročník podujatia sa zameriaval najmä na oblasť rozvoja ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní a vede z pohľadu internacionalizácie vysokých škôl, ako aj problematike spoločných študijných programov a ich akreditácie na Slovensku. Keďže v blížiacom sa roku 2014 štartujú aj programy EK Horizont 2020 a Erasmus+, ako aj nové obdobie Štrukturálnych fondov EÚ, zaradili sme do programu konferencie aj aktuálne informácie o podmienkach, a prípadne aj o známych dôležitých termínoch.

Kliknutím na ikonu súboru PDF pri jednotlivých bodoch programu nájdete na stiahnutie príslušnú prezentáciu, ktorá bola prezentovaná na konferencii.BLOK I. Zamestnávanie cudzincov v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a počas štúdia

 

Podmienky pre zamestnávanie cudzincov na Slovensku (vrátane aktuálnych zmien zákona o službách zamestnanosti a ich dopad na prácu zahraničných študentov, ako aj zahraničných pedagógov a výskumníkov na Slovensku)

-          Ing. Peter Varga, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 Stiahnuť PDF

Sociálne poistenie na Slovensku a zamestnávanie občanov EÚ a cudzincov z tretích krajín

-          Mgr. Juraj Beličák, Sociálna poisťovňa

 Stiahnuť PDF

BLOK II. Aktuálne informácie o programoch a službách SAIA, n. o.

 

Medzinárodné zverejňovanie výskumných pozícií – EURAXESS Jobs

-          PaedDr. Karla Zimanová, PhD., zástupkyňa výkonnej riaditeľky, SAIA, n. o.

 Stiahnuť PDF

Štipendijný program EHP Slovensko – nový program na podporu spolupráce a mobilít s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom

-          Mgr. Žofia Gulášová, administrátorka programu, SAIA, n. o.

 Stiahnuť PDF

Vybrané štipendijné a grantové programy @ SAIA, n. o.

-          Mgr. Michal Fedák, zástupca výkonnej riaditeľky, SAIA, n. o.

 Stiahnuť PDF

BLOK III. Spoločné študijné programy a ich akreditácia

 

Akreditácia spoločných študijných programov na Slovensku – podmienky a pravidlá

-          RNDr. Mária Holická, tajomníčka Akreditačnej komisie SR

 Stiahnuť PDF

Priznávanie práva udeľovať absolventom spoločného študijného programu akademický titul z pohľadu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

-          prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Skúsenosti s akreditáciou spoločného študijného programu medzi Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a Nordlandskou univerzitou v Nórsku

-          prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., garantka spoločného študijného programu, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 Stiahnuť PDF

BLOK IV. Aktuálny vývoj v programoch EÚ podporujúcich mobilitu študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a internacionalizáciu vysokých škôl

 

Erasmus+ (program EÚ na podporu vysokoškolskej mobility v programovom období 2014 – 2020)

-          Mgr. Katarína Šmálová, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)

 Stiahnuť PDF

Horizont 2020 a podpora mobility výskumníkov (výzvy v roku 2014)

-          Katarína Košťálová, výkonná riaditeľka, SAIA, n. o.

 Stiahnuť PDF

OP Vzdelávanie a OP Veda a výskum v novom programovom období 2014 – 2020 a rozvoj medzinárodnej spolupráce

-          Mgr. Veronika Paľková, Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 Stiahnuť PDF