SAIA, n.o.

Pozvánka na konferenciu

Deň akademickej mobility a internacionalizácie IV.

12. december 2013

Hotel Park Inn Danube, Rybné námestie 1, Bratislava

 


Organizátori: SAIA, n. o., v spolupráci s partnerskými organizáciami; podujatie je organizované v rámci programov, ktoré SAIA zabezpečuje v rámci zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a s Úradom vlády SR.

Cieľom podujatia je poskytnúť pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie o nových politikách, zmenách v legislatíve a podporných programoch na Slovensku, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch v oblasti ich pôsobenia.

Štvrtý ročník podujatia sa zameriava najmä na oblasť rozvoja ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní a vede z pohľadu internacionalizácie vysokých škôl, ako aj problematike spoločných študijných programov a ich akreditácie na Slovensku. Keďže v blížiacom sa roku 2014 štartujú aj programy EK Horizont 2020 a Erasmus+, ako aj nové obdobie OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj, zaradili sme do programu konferencie aj aktuálne informácie o podmienkach, a prípadne aj o známych dôležitých termínoch.

V tejto chvíli už, žiaľ, z kapacitných dôvodov nie je možné prihlásiť svoju účasť na konferencii; ďakujeme všetkým za záujem.


 

Program:

V bloku II. odznie aj prednáška v anglickom jazyku. Pre účastníkov je v tomto bloku zabezpečené simultánne tlmočenie (angličtina/slovenčina).

 

8:45 – 9:30

Registrácia

9:30 – 9:40

Otvorenie – Katarína Košťálová, výkonná riaditeľka, SAIA, n. o.

 

BLOK I. Zamestnávanie cudzincov v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a počas štúdia

9:40 – 10:10

Podmienky pre zamestnávanie cudzincov na Slovensku (vrátane aktuálnych zmien zákona o službách zamestnanosti a ich dopad na prácu zahraničných študentov, ako aj zahraničných pedagógov a výskumníkov na Slovensku)

-          Ing. Peter Varga, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

10:10 – 10:40

Sociálne poistenie na Slovensku a zamestnávanie občanov EÚ a cudzincov z tretích krajín

-          Mgr. Juraj Beličák, Sociálna poisťovňa

10:40 – 10:55

Medzinárodné zverejňovanie výskumných pozícií – EURAXESS Jobs

-          PaedDr. Karla Zimanová, PhD., zástupkyňa výkonnej riaditeľky, SAIA, n. o.

10:55 – 11:15

Diskusia

11:15 – 11:45

Prestávka

 

BLOK II. Spoločné študijné programy a ich akreditácia

11:45 – 12:30

Ako sa riešia akreditácie spoločných programov v zahraničí, resp. ako ich vysoké školy vedia „zoficiálniť“?

-          Rafael Llavori, riaditeľ Oddelenia medzinárodných vzťahov Národnej agentúry pre hodnotenie kvality a akreditáciu Španielska, člen Správnej rady ENQA (Európskej asociácie pre zabezpečenie kvality vo vysokom školstve) v Bruseli, Belgicko

12:30 – 12:45

Diskusia

12:45 – 13:45

Obed

13:45 – 14:15

Akreditácia spoločných študijných programov na Slovensku – podmienky a pravidlá

-          RNDr. Mária Holická, tajomníčka Akreditačnej komisie SR

14:15 – 14:30

Priznávanie práva udeľovať absolventom spoločného študijného programu akademický titul z pohľadu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

-          prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

14:30 – 14:45

Skúsenosti s akreditáciou spoločného študijného programu medzi Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a Nordlandskou univerzitou v Nórsku

-          prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., garantka spoločného študijného programu, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

14:45 – 15:00

Diskusia

15:00 – 15:30

Prestávka

 

BLOK III. Aktuálny vývoj v programoch podporujúcich mobilitu študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a internacionalizáciu vysokých škôl

15:00 – 15:20

Erasmus+ (program EÚ na podporu vysokoškolskej mobility v programovom období 2014 – 2020)

-          Mgr. Katarína Šmálová, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)

15:20 – 15:40

Horizont 2020 a podpora mobility výskumníkov (výzvy v roku 2014)

-          Katarína Košťálová, výkonná riaditeľka, SAIA, n. o.

15:40 – 16:00

OP Vzdelávanie a OP Veda a výskum v rokoch 2014 – 2020 a rozvoj medzinárodnej spolupráce

-          Mgr. Veronika Paľková a Mgr. Andrea Uhrínová, Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

16:00 – 16:20

Štipendijný program EHP Slovensko – nový program na podporu spolupráce a mobilít s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom

-          Mgr. Žofia Gulášová, administrátorka programu, SAIA, n. o.

16:20 – 16:45

Akcia Rakúsko – Slovensko, Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond, CEEPUS, Národný štipendijný program SR

-          Mgr. Michal Fedák, zástupca výkonnej riaditeľky, SAIA, n. o.

16:45 – 17:00

Diskusia

17:00

Záver

 

 

Prihlasovanie sa ukončené