SAIA, n.o.

Prezentácie z konferencie

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V.

3. december 2014

Hotel Park Inn Danube, Rybné námestie 1, Bratislava

 


Organizátori: SAIA, n. o., podujatie je organizované v rámci programov, ktoré SAIA zabezpečuje v rámci zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradom vlády SR, Európskou komisiou a s ďalšími partnerskými organizáciami.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie o nových politikách, zmenách v legislatíve a podporných programoch na Slovensku, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch v oblasti ich pôsobenia.

Piaty ročník podujatia sa venoval oblasti rozvoja ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní a vede (inovatívne, resp. „priemyselné" doktoráty a ich medzinárodný rozmer), ako aj problematike propagácie vysokoškolského štúdia na Slovensku zahraničným záujemcom. Tradične sme sa venovali aj aktuálnemu dianiu vo vybraných programoch podpory medzinárodnej spolupráce, mobility a rozvoja ľudských zdrojov vo vysokom školstve a vede.

Kliknutím na ikonu súboru PDF pri jednotlivých bodoch programu nájdete na stiahnutie príslušnú prezentáciu, ktorá bola prezentovaná na konferencii.


 

BLOK I. 10 rokov siete EURAXESS na Slovensku

 

Poslanie EURAXESS – nástroj kontinuálnej pozitívnej zmeny a osobnej podpory výskumníkov

PaedDr. Karla Zimanová, PhD., SAIA, n. o.

 

Spolupráca EURAXESS a MŠVVaŠ pri implementácii politík v oblastí ľudských zdrojov vo výskume

prof. Ing. Peter Plavčan, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Integračné služby pre výskumných pracovníkov, cielený nábor a propagácia

Mgr. Janka Kottulová, PhD., SAIA, n. o.

 

BLOK II. Možnosti propagácie slovenských vysokých škôl v zahraničí

 

Internacionalizácia ako súčasť rozvojových plánov vysokých škôl a otázka, prečo verbovať zahraničných študentov

Mgr. Michal Fedák, SAIA, n. o.

 

On-line nástroje na propagáciu vysokoškolského štúdia a osobné poradenstvo on-line pre zahraničných študentov

Queenie Lam, Asociácia pre akademickú spoluprácu (ACA) v Bruseli, Belgicko

 

Vzdelávacie veľtrhy ako nástroj na nábor zahraničných študentov (možnosti veľtrhov a skúsenosti, čo sa osvedčilo a čo nie)

Mgr. Michal Fedák, SAIA, n. o.

 

BLOK III. Medzinárodná a medzisektorová mobilita a inovatívne doktorandské programy

 

Princípy inovatívneho doktorandského tréningu – výzvy vs. odporúčania  pri ich implementácií a typické modely doktorandských programov

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, národná delegátka v Horizont 2020 pre oblasť Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti

 

Možnosti podpory inovatívnych doktorandských programov v rámci programu Horizont 2020 a výzvy na podporu výskumných mobilít v roku 2015

Mgr. Iveta Hermanovská, Centrum vedecko-technických informácií SR – národný kontaktný bod pre Opatrenia v rámci Marie Skłodowska – Curie

 

Legislatívne možnosti spolupráce s mimoakademickým sektorom pri školení doktorandov v národnom aj medzinárodnom kontexte

prof. Ing. Peter Plavčan, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Inovatívny doktorandský program – jeho rámec, kontext, medzinárodná a medzisektorová spolupráca

Dr. Lukas Zinner, "Research Services and Career Development", Viedenská univerzita vo Viedni, Rakúsko

 

Aspekty kompozície doktorandského programu v projekte TEMPO podporenom v rámci schémy ITN programu Ľudia (Marie Curie Actions) v 7. rámcovom programe EÚ

doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD., Oddelenie informatizácie a riadenia procesov, Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU v Bratislave

 

BLOK IV. Aktuálny vývoj v programoch podporujúcich mobilitu študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a internacionalizáciu vysokých škôl

 

Štipendijný program EHP Slovensko – aktuálne výzvy pre spoluprácu VŠ s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom

Mgr. Žofia Gulášová, SAIA, n. o.

 

Erasmus+ (program EÚ na podporu vysokoškolskej mobility v programovom období 2014 – 2020)

Denisa Filkornová, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)

 

Novinky v podpore z Akcie Rakúsko - Slovensko a ďalšie programy na podporu mobilít administrované SAIA (Národný štipendijný program SR, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody)

Mgr. Daniela Kirdová, SAIA, n. o.

 

Program štúdia v zahraničí – KIC Innoenergy

BIC Bratislava