SAIA, n.o.

Pozvánka na konferenciu

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V.

3. december 2014

Hotel Park Inn Danube, Rybné námestie 1, Bratislava

 


Organizátori: SAIA, n. o., podujatie je organizované v rámci programov, ktoré SAIA zabezpečuje v rámci zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradom vlády SR, Európskou komisiou a s ďalšími partnerskými organizáciami.

Cieľom podujatia je poskytnúť pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie o nových politikách, zmenách v legislatíve a podporných programoch na Slovensku, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch v oblasti ich pôsobenia.

Piaty ročník podujatia sa zameriava najmä na oblasť rozvoja ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní a vede (inovatívne, resp. „priemyselné" doktoráty a ich medzinárodný rozmer), ako aj problematike propagácie vysokoškolského štúdia na Slovensku zahraničným záujemcom. Tradične sa budeme venovať aj aktuálnemu dianiu vo vybraných programoch podpory medzinárodnej spolupráce, mobility a rozvoja ľudských zdrojov vo vysokom školstve a vede.

Prihlasovanie účastníkov konferencie: Prihlasovanie účastníkov bolo ukončené. Pre prihlásených účastníkov je účasť na konferencii bezplatná.


 

Program (aktualizovaný 1. 12. 2014):

V blokoch II. a III. odznie aj prednáška v anglickom jazyku (označená hviezdičkou *). Pre účastníkov je zabezpečené simultánne tlmočenie (angličtina/slovenčina).

8:30 – 9:00

Registrácia

9:00 – 9:10

Otvorenie – Mgr. Michal Fedák, SAIA, n. o.

 

BLOK I. 10 rokov siete EURAXESS na Slovensku

9:10 – 9:25

Poslanie EURAXESS – nástroj kontinuálnej pozitívnej zmeny a osobnej podpory výskumníkov

PaedDr. Karla Zimanová, PhD., SAIA, n. o.

9:25 – 9:40

Spolupráca EURAXESS a MŠVVaŠ pri implementácii politík v oblastí ľudských zdrojov vo výskume

prof. Ing. Peter Plavčan, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

9:40 – 10:00

Integračné služby pre výskumných pracovníkov, cielený nábor a propagácia

Mgr. Janka Kottulová, PhD., SAIA, n. o.

 

BLOK II. Možnosti propagácie slovenských vysokých škôl v zahraničí

10:00 – 10:20

Internacionalizácia ako súčasť rozvojových plánov vysokých škôl a otázka, prečo verbovať zahraničných študentov

Mgr. Michal Fedák, SAIA, n. o.

10:20 – 10:30

Diskusia

10:30 – 11:00

Prestávka

11:00 – 11:30

On-line nástroje na propagáciu vysokoškolského štúdia a osobné poradenstvo on-line pre zahraničných študentov *)

Queenie Lam, Asociácia pre akademickú spoluprácu (ACA) v Bruseli, Belgicko

11:30 – 11:50

Vzdelávacie veľtrhy ako nástroj na nábor zahraničných študentov (možnosti veľtrhov a skúsenosti, čo sa osvedčilo a čo nie)

Mgr. Michal Fedák, SAIA, n. o.

11:50 – 12:00

Diskusia

12:00 – 13:00

Obed

 

BLOK III. Medzinárodná a medzisektorová mobilita a inovatívne doktorandské programy

13:00 – 13:20

Princípy inovatívneho doktorandského tréningu – výzvy vs. odporúčania  pri ich implementácií a typické modely doktorandských programov

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, národná delegátka v Horizont 2020 pre oblasť Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti

13:20 – 13:50

Možnosti podpory inovatívnych doktorandských programov v rámci programu Horizont 2020 a výzvy na podporu výskumných mobilít v roku 2015

Mgr. Iveta Hermanovská, Centrum vedecko-technických informácií SR – národný kontaktný bod pre Opatrenia v rámci Marie Skłodowska – Curie

13:50 – 14:05

Legislatívne možnosti spolupráce s mimoakademickým sektorom pri školení doktorandov v národnom aj medzinárodnom kontexte

prof. Ing. Peter Plavčan, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

14:05 – 14:25

Inovatívny doktorandský program – jeho rámec, kontext, medzinárodná a medzisektorová spolupráca *)

Dr. Lukas Zinner, "Research Services and Career Development", Viedenská univerzita vo Viedni, Rakúsko

14:25 – 14:45

Aspekty kompozície doktorandského programu v projekte TEMPO podporenom v rámci schémy ITN programu Ľudia (Marie Curie Actions) v 7. rámcovom programe EÚ

doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD., Oddelenie informatizácie a riadenia procesov, Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU v Bratislave

14:45 – 15:15

Diskusia

15:15 – 15:45

Prestávka

 

BLOK IV. Aktuálny vývoj v programoch podporujúcich mobilitu študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a internacionalizáciu vysokých škôl

15:45 – 16:00

Štipendijný program EHP Slovensko – aktuálne výzvy pre spoluprácu VŠ s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom

Mgr. Žofia Gulášová, SAIA, n. o.

16:00 – 16:20

Erasmus+ (program EÚ na podporu vysokoškolskej mobility v programovom období 2014 – 2020)

Denisa Filkornová, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)

16:20 – 16:40

Novinky v podpore z Akcie Rakúsko - Slovensko a ďalšie programy na podporu mobilít administrované SAIA (Národný štipendijný program SR, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody)

Mgr. Daniela Kirdová, SAIA, n. o.

16:40 – 16:50

Program štúdia v zahraničí – KIC Innoenergy

Ing. Roman Linczényi, BIC Bratislava

16:50 – 17:00

Diskusia

17:00

Záver

 

 

Prihlasovanie sa ukončené