SAIA, n.o.

  

Prezentácie z konferencie

Deň akademickej mobility a internacionalizácie VII

Bratislava 26. november 2019

 


Organizátor: SAIA, n. o.; podujatie bolo organizované v rámci programov, ktoré SAIA zabezpečuje na základe zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Európskou komisiou a s ďalšími partnerskými organizáciami.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie z tejto oblasti zo Slovenska a zo zahraničia, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch, výzvach a umožniť vzájomné zdieľanie dobrej praxe. Siedmy ročník podujatia sa zameriaval najmä na potreby podpory internacionalizácie s ohľadom na pripravovanú stratégiu internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Ponúkol pohľady na aktuálny stav, možné riešenia a príklady dobrej praxe zo zahraničia. Súčasťou podujatia boli aj workshopy zamerané na vzájomnú výmenu skúseností a inšpiráciu v rôznych aspektoch dotýkajúcich sa internacionalizácie vzdelávania a vedy a jej kvality.

 


 

Prezentácie k jednotlivým bodom programu:

 

BLOK I. Internacionalizácia vysokého školstva

Renáta Hall a Stanislav Lukáč, MESA10: Prečo vysoké školy neponúkajú medzinárodné prostredie? (zistenia projektu „To dá rozum“ o internacionalizácii výučby, vedy a života na slovenských vysokých školách)

Michal Fedák, SAIA, n. o.: Impulzy k stratégii internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku

Magdalena Kachnowicz, NAWA (Poľská národná agentúra pre akademické výmeny): Poľská perspektíva – Štrukturálne fondy EÚ ako podporný nástroj na internacionalizáciu vysokého školstva

 

BLOK II. Hodnotenie kvality internacionalizácie

Robert Redhammer, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo: Akreditačné štandardy a medzinárodný rozmer slovenských vysokých škôl

Dalibor Mikuláš, Univerzita Palackého v Olomouci (ČR): Monitoring internacionalizácie univerzít v ČR – motivácia a skúsenosti Univerzity Palackého v Olomouci

 

BLOK III. Workshopy k témam súvisiacim s internacionalizáciou

Workshop A: Kvalita internacionalizácie – aspekty na úrovni inštitúcií a študijných programov

 

  • zameranie workshopu A: Internacionalizácia je komplexný fenomén a je značne ovplyvňovaná kontextom, v ktorom sa realizuje. Ako multidimenzionálny koncept sa realizácia internacionalizácie výrazne líši v rôznych prostrediach vysokoškolského vzdelávania. To znamená, že kvalita internacionalizácie by sa mala rozvíjať a posudzovať v kontexte cieľov inštitúcie a študijných programov. V tomto workshope sa účastníci oboznámili s tým, čo je dôležité pri rozvíjaní a hodnotení internacionalizácie, a teda ako ju zlepšiť, aby bola výraznejšou. Workshop bol založený na metodike CeQuInt vyvinutej Európskym konzorciom pre akreditáciu vysokoškolského vzdelávania.

 

Workshop B: Prijímanie cudzincov na vysokoškolské štúdium na Slovensku – zdieľanie dobrej praxe a identifikovanie výziev v tomto procese

 

  • zameranie workshopu B: Workshop poskytol priestor pre zdieľanie praxe účastníkov workshopu pri prijímaní zahraničných študentov na celé štúdium na Slovensku – spoločne mapovali šírenie informácií o možnostiach štúdia, zisťovali, či je trendom skôr výber alebo aktívny nábor študentov, vzájomne zdieľali nastavenie prijímacieho konania (či už na úrovni podmienok, priebehu a ich prezentácie smerom k zahraničným uchádzačom) a identifikovali úskalia pri jednotlivých prístupoch. Cieľom workshopu nebolo poskytnúť jediné správne riešenie, ale zmapovať si súčasný stav a vzájomne sa inšpirovať ako robiť veci inak, jasnejšie, transparentnejšie, a teda v konečnom dôsledku získať na slovenské inštitúcie kvalitných študentov zo zahraničia.

 

Workshop C: Think local for going global. Spolupráca na miestnej úrovni a podpora pre zahraničných výskumníkov a študentov (príklady z praxe a plánovanie spolupráce)

 

  • zameranie workshopu C: V rámci workshopu boli prezentované príklady, keď spolupráca univerzít s rôznymi organizáciami na miestnej úrovni (napr. viacerými univerzitami, mestským magistrátom, zamestnávateľmi) pomohla zlepšiť služby pre zahraničných výskumníkov a študentov, a zviditeľniť tak aj univerzitný a výskumný priestor v meste. Cieľom tohto workshopu bolo identifikovať témy vhodné na lokálnu spoluprácu, potenciálnych partnerov a naplánovať prvé kroky, ktoré umožnia zlepšenie poradenstva a služieb pre výskumníkov a študentov zo zahraničia pre posilnenie medzinárodného prostredia. Výhodami takéhoto prístupu môžu byť napr. šetrenie/zdieľanie zdrojov, získanie kritickej masy odberateľov služieb, povedomie o miestnych problémoch a príležitostiach, nové nápady a v neposlednom rade zlepšenie služieb pre výskumníkov a študentov.

 


 

Podujatie bolo organizované s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 


 

 

 

Posledná aktualizácia: 09.12.2019