SAIA, n.o.

  

Pozvánka na konferenciu

Deň akademickej mobility a internacionalizácie VII

26. november 2019

Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava

 


Organizátor: SAIA, n. o.; podujatie je organizované v rámci programov, ktoré SAIA zabezpečuje na základe zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Európskou komisiou a s ďalšími partnerskými organizáciami.

Cieľom podujatia je poskytnúť pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie z tejto oblasti zo Slovenska a zo zahraničia, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch, výzvach a umožniť vzájomné zdieľanie dobrej praxe. Siedmy ročník podujatia sa zameriava najmä na potreby podpory internacionalizácie s ohľadom na pripravovanú stratégiu internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Ponúkne pohľady na aktuálny stav, možné riešenia a príklady dobrej praxe zo zahraničia. Súčasťou podujatia budú aj workshopy zamerané na vzájomnú výmenu skúseností a inšpiráciu v rôznych aspektoch dotýkajúcich sa internacionalizácie vzdelávania a vedy a jej kvality.

Prihlasovanie na konferenciu bolo z kapacitných dôvodov uzavreté.


 

Program:

Počas plenárnej časti konferencie bude k dispozícii tlmočenie medzi slovenským a anglickým jazykom. Workshopy budú prebiehať v jazyku uvedenom pri konkrétnom workshope bez tlmočenia.

 

8:30 – 9:00

Registrácia

9:00 – 9:15

Otvorenie

- Michal Fedák, výkonný riaditeľ SAIA, n. o.

 

BLOK I. Internacionalizácia vysokého školstva

9:15 – 9:45

Prečo vysoké školy neponúkajú medzinárodné prostredie? (zistenia projektu „To dá rozum“ o internacionalizácii výučby, vedy a života na slovenských vysokých školách)

- Renáta Hall a Stanislav Lukáč, MESA10

9:45 – 10:15

Impulzy k stratégii internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku

- Michal Fedák, SAIA, n. o.

10:15 – 10:35

Poľská perspektíva – Štrukturálne fondy EÚ ako podporný nástroj na internacionalizáciu vysokého školstva

- Magdalena Kachnowicz, NAWA (Poľská národná agentúra pre akademické výmeny)

10:35 – 10:45

Diskusia

10:45 – 11:15

Prestávka

 

BLOK II. Hodnotenie kvality internacionalizácie

11:15 – 11:45

Akreditačné štandardy a medzinárodný rozmer slovenských vysokých škôl

- Robert Redhammer, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

11:45 – 12:15

Monitoring internacionalizácie univerzít v ČR – motivácia a skúsenosti Univerzity Palackého v Olomouci

- Dalibor Mikuláš, Univerzita Palackého v Olomouci (ČR)

12:15 – 12:30

Diskusia

12:30 – 13:30

Obed

 

BLOK III. Workshopy k témam súvisiacim s internacionalizáciou

13:30 – 16:00

Workshop A: Kvalita internacionalizácie – aspekty na úrovni inštitúcií a študijných programov

 • workshop vedie: Maciej Markowski, poradca pre medzinárodné politiky Poľskej akreditačnej komisie, predseda Rady Európskeho konzorcia pre akreditáciu vysokoškolského vzdelávania
 • komunikačný jazyk: anglický jazyk (bez tlmočenia)
 • zameranie workshopu: Internacionalizácia je komplexný fenomén a je značne ovplyvňovaná kontextom, v ktorom sa realizuje. Ako multidimenzionálny koncept sa realizácia internacionalizácie výrazne líši v rôznych prostrediach vysokoškolského vzdelávania. To znamená, že kvalita internacionalizácie by sa mala rozvíjať a posudzovať v kontexte cieľov inštitúcie a študijných programov. V tomto workshope sa oboznámite s tým, čo je dôležité pri rozvíjaní a hodnotení internacionalizácie, a teda ako ju zlepšiť, aby bola výraznejšou. Workshop bude založený na metodike CeQuInt vyvinutej Európskym konzorciom pre akreditáciu vysokoškolského vzdelávania (viac informácií na: http://ecahe.eu/home/internationalisation-platform/certification/relevant-documents/).

 

Workshop B: Prijímanie cudzincov na vysokoškolské štúdium na Slovensku – zdieľanie dobrej praxe a identifikovanie výziev v tomto procese

 • workshop vedie: Michal Fedák, SAIA, n. o.
 • komunikačný jazyk: slovenský jazyk (bez tlmočenia)
 • zameranie workshopu: Workshop poskytne priestor pre zdieľanie praxe účastníkov workshopu pri prijímaní zahraničných študentov na celé štúdium na Slovensku – budeme spoločne mapovať šírenie informácií o možnostiach štúdia, zistíme, či je trendom skôr výber alebo aktívny nábor študentov, budeme vzájomne zdieľať nastavenie prijímacieho konania (či už na úrovni podmienok, priebehu a ich prezentácie smerom k zahraničným uchádzačom) a identifikovať úskalia pri jednotlivých prístupoch. Cieľom workshopu nie je poskytnúť jediné správne riešenie, ale zmapovať si súčasný stav a vzájomne sa inšpirovať ako robiť veci inak, jasnejšie, transparentnejšie, a teda v konečnom dôsledku získať na slovenské inštitúcie kvalitných študentov zo zahraničia.

 

Workshop C: Think local for going global. Spolupráca na miestnej úrovni a podpora pre zahraničných výskumníkov a študentov (príklady z praxe a plánovanie spolupráce)

 • Janika Hango, Tartu Welcome Centre: Cooperation between City of Tartu and universities
 • Petra Dzurovčinová, magistrát mesta Bratislava: Bratislava as an open laboratory 
 • workshop vedie: Karla Zimanová, Janka Kottulová, SAIA, n. o./EURAXESS Slovensko
 • komunikačný jazyk: slovenský a anglický jazyk (bez tlmočenia)
 • zameranie workshopu: V rámci workshopu budú prezentované príklady, keď spolupráca univerzít s rôznymi organizáciami na miestnej úrovni (napr. viacerými univerzitami, mestským magistrátom, zamestnávateľmi) pomohla zlepšiť služby pre zahraničných výskumníkov a študentov, a zviditeľniť tak aj univerzitný a výskumný priestor v meste. Cieľom tohto workshopu je identifikovať témy vhodné na lokálnu spoluprácu, potenciálnych partnerov a naplánovať prvé kroky, ktoré umožnia zlepšenie poradenstva a služieb pre výskumníkov a študentov zo zahraničia pre posilnenie medzinárodného prostredia. Výhodami takéhoto prístupu môžu byť napr. šetrenie/zdieľanie zdrojov, získanie kritickej masy odberateľov služieb, povedomie o miestnych problémoch a príležitostiach, nové nápady a v neposlednom rade zlepšenie služieb pre výskumníkov a študentov.

 

14:45 - 15:00  Prestávka (čas prestávky je orientačný, v jednotlivých skupinách/workshopoch sa môže líšiť)

16:00 – 16:30

Zhrnutie poznatkov z práce vo workshopoch

16:30

Záver

 

Podujatie je organizované s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.