SAIA, n.o.

Prezentácie z konferencie

Deň akademickej mobility a internacionalizácie III.

20. november 2012

Hotel Park Inn Danube, Rybné námestie 1, Bratislava

 


Organizátori: SAIA, n. o., v spolupráci s partnerskými organizáciami; podujatie je organizované v rámci programov, ktoré SAIA zabezpečuje v rámci zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a s Úradom vlády SR.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie o nových politikách, zmenách v legislatíve a podporných programoch na Slovensku, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch v oblasti ich pôsobenia.

Už tretí ročník podujatia bol zameraný na oblasť vlastného inštitucionálneho hodnotenia procesov internacionalizácie, budúcnosť európskych programov na podporu mobilít, ako aj na programy podporujúce spoluprácu v oblasti vzdelávania, či spoluprácu začínajúcich výskumníkov. Samostatný blok bol venovaný Stredoeurópskemu výmennému programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) a odovzdaniu Ministerskej ceny pre slovenskú sieť za rok 2012. Tradične sme sa venovali aj otázkam pobytu cudzincov na Slovensku v oblasti vzdelávania a vedy.

S prípadnými otázkami ohľadne konferencie sa môžete obracať na Júliu Karabovú (julia.karabova@saia.sk).

Všetky prezentácie na stiahnutie vo formáte ZIP (17,9 MB) tu, alebo na stiahnutie vo formáte PDF pri jednotlivých bodoch programu.


 

Program:

 

8:45 – 9:30

Registrácia

9:30 – 9:40

Otvorenie – Katarína Košťálová, SAIA, n. o.

 

BLOK I. STREDOEURÓPSKY VÝMENNÝ PROGRAM PRE UNIVERZITNÉ ŠTÚDIÁ (CEEPUS)

9:40 – 10:15

Medzinárodná ministerská cena Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) za rok 2012

-          príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča

-          príhovor generálnej tajomníčky programu CEEPUS Elisabeth Sorantin (Centrálna kancelária CEEPUS, Rakúsko), prezentácia na stiahnutie tu.

-          odovzdanie ceny sieti SK-30 a jej koordinátorovi prof. Ivanovi Kuricovi zo Žilinskej univerzity v Žiline (Strojnícka fakulta, Katedra obrábania a automatizácie)

10:15 – 10:30

CEEPUS na Slovensku

-          Marta Králiková, Národná kancelária CEEPUS, SAIA, n. o., prezentácia na stiahnutie tu.

BLOK II. SPOLUPRÁCA USA A EU V OBLASTI VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

10:30 – 11:00

Spolupráca USA a EU v oblasti vysokoškolského vzdelávania

-          Chris Medalis, regionálny koordinátor pre poradenstvo vo vzdelávaní (REAC), Inštitút pre medzinárodné vzdelávanie (IIE), prezentácia na stiahnutie tu

11:00 – 11:30

Prestávka

BLOK III. NÁSTROJE NA AUDIT PROCESOV INTERNACIONALIZÁCIE

11:30 – 11:40

Dôvody pre internacionalizáciu a nástroje na jej audit

-          Michal Fedák, SAIA, n. o., prezentácia na stiahnutie tu

11:40 – 12:20

Monitor internacionalizácie ACA (AIM)

-          Bernd Wächter, ACA, Belgicko, prezentácia na stiahnutie tu

12:20 – 12:35

Inštitucionálne stratégie vysokých škôl v oblasti internacionalizácie

-          doc. Ing. Peter Fabián, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou Žilinskej univerzity v Žiline, prezentácia na stiahnutie tu

12:35 – 12:45

Diskusia

12:45 – 13:45

Obed

BLOK IV. CUDZINCI VO VZDELÁVANÍ A VEDE NA SLOVENSKU

13:45 – 14:15

Implementácia zákona o pobyte cudzincov z pohľadu cudzineckej polície a konzulárnych oddelení

-          Ivan Hambalek, Odbor cudzineckej polície UHCP MV SR, prezentácia na stiahnutie tu

-          Marianna Pavellová a Rudolf Fatranský, Konzulárny odbor MZV SR, prezentácia na stiahnutie tu

14:15 – 14:30

Medzinárodné zverejňovanie výskumných pozícií – EURAXESS Jobs

-          Karla Zimanová, SAIA, n. o., prezentácia na stiahnutie tu

14:30 – 14:40

Diskusia

BLOK V. PODPORA MOBILITY ŠTUDENTOV, UČITEĽOV A VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV V NOVÝCH PROGRAMOCH EÚ 2014 – 2020

14:40 – 14:55

Program EÚ na podporu vysokoškolskej mobility v novom programovom období

-          Irena Fonodová, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), prezentácia na stiahnutie tu

14:55 – 15:10

Horizont 2020 a podpora mobility výskumníkov

-          Katarína Košťálová, SAIA, n. o., prezentácia na stiahnutie tu

15:10 – 15:40

Prestávka

BLOK VI. PROGRAMY NA PODPORU VÝSKUMNEJ SPOLUPRÁCE DOKTORANDOV A MLADÝCH VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV

15:40 – 16:00

Akcia Rakúsko – Slovensko, Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond, Národný štipendijný program SR

-          Michal Fedák, SAIA, n. o., prezentácia na stiahnutie tu

16:00 – 16:10

Mobility podporované Medzinárodným vyšehradským fondom

-          Jiří Sýkora, Medzinárodný vyšehradský fond (IVF), prezentácia na stiahnutie tu

16:10 – 16:30

Podpora mladých výskumníkov v programoch medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce

-          Soňa Ftáčniková, Oddelenie medzinárodných programov, Agentúra na podporu výskumu a vývoja, prezentácia na stiahnutie tu

16:30

Záver