SAIA, n.o.

Štipendiá na štúdium do zahraničia pre študentov Priemyselnej školy J. Murgaša

SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra) a Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica v utorok 15. marca o 12:30 hod. srdečne pozývajú študentov a študentky 3. ročníka Strednej priemyselnej školy J. Murgaša na info-seminár o štúdiu v zahraničí a dostupných štipendijných možnostiach.

Pre záujemcov a záujemkyne bude v priestoroch pobočky knižnice na Fončorde v objekte SENIUM - Dom dôchodcov a Dom sociálnych služieb na 1. poschodí v zadnom trakte pripravená prezentácia s informáciami:

KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza:http://granty.saia.sk/),

AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)

ČÍM? začať pri podávaní žiadosti, aké podklady sú potrebné

Tešíme sa na vašu účasť študentov všetkých ročníkov vrátane maturantov, radi stretneme i pedagógov, rodičov, absolventov a širokú verejnosť.

Posledná aktualizácia: 09.03.2016