SAIA, n.o.

Štipendiá na zahraničné pobyty

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) srdečne P O Z Ý V A J Ú dňa 19. marca (v sobotu) o 15:00

na informačný seminár o štipendijných ponukách do zahraničia. 


Študenti a študentky Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici budú mať na seminári možnosť dozvedieť sa viac na tému štipendijné možnosti na jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé riadne štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce v zahraničí. 

PROGRAM:
KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza):http://granty.saia.sk/,
AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)
ČÍM? začať (ako osloviť zahraničnú univerzitu, fakultu či katedru, kde získať info o vyučovaných predmetoch a pod.).

Tešíme sa na Vašu účasť.
SAIA, n. o.

Posledná aktualizácia: 09.03.2016