SAIA, n.o.

 

Pozvánka na tréningový seminár

„Vstup a pobyt zahraničných študentov, doktorandov a výskumníkov na Slovensku a tréning v komunikačných zručnostiach"

24. - 26. október 2018

Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

 


Organizátor: SAIA, n. o.; podujatie je organizované v rámci programov, ktoré SAIA zabezpečuje v rámci zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Európskou komisiou.

Cieľom podujatia je poskytnúť pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie z oblastí uvedených v programe podujatia a možnosť profesionálneho rozvoja v oblasti práce s cudzincami pôsobiacimi na týchto inštitúciách. 

Možnosť prihlasovania bola z kapacitných dôvodov ukončená.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo zmien nás môžete kontaktovať na adrese silvia.kotulicova@saia.sk, prípadne telefonicky na čísle 02/5930 47-00, -11.

Organizačný tím SAIA, n. o.

 

 

Program:

24. október

 

17:00 – 18:30

Príchod účastníkov a registrácia

19:00 – 20:00

Večera - networking účastníkov

25. október

 

8:30 – 9:00

Registrácia účastníkov

9:00 – 9:10

Otvorenie seminára

Michal Fedák, SAIA, n. o.

 

Blok I: Vstup a pobyt cudzincov na Slovensko – aktuálne informácie a legislatívne zmeny

9:10 – 9:40

Vstup a pobyt zahraničných doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumníkov
a ich rodinných príslušníkov na Slovensku z pohľadu cudzineckej polície

Branislav Červenka, riaditeľ Odboru cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru

9:40 – 10:00

Podmienky pre udeľovanie víz pre študentov VŠ, štipendistov, VŠ učiteľov, výskumníkov a ich rodinných príslušníkov a úloha konzulátov pri podávaní žiadostí o prechodný pobyt zo zahraničia

Rudolf Fatranský, Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR

10:00 – 10:15

S čím vie pomôcť SAIA pri pobyte cudzincov (predstavenie služieb iniciatívy EURAXESS)

Karla Zimanová, SAIA, n. o.

10:15 – 10:30

Diskusia

10:30 – 11:00

Prestávka

 

Blok II: Workshopy na vybrané témy

11:00 – 12:30

Účastníci si v rámci registrácie môžu vybrať účasť na jednom z nasledujúcich 3 paralelných workshopov:

  • Workshop A: Vstup a pobyt cudzinca v praxi (workshop vedie: Karla Zimanová, SAIA, n. o.) - Ako zvoliť správny postup v prípade víz, povolenia na pobyt a ďalších registračných povinností v prípade prichádzajúcich cudzincov – študentov, doktorandov, výskumníkov či vysokoškolských učiteľov (práca s využitím navigácie k vstupu a pobytu cudzincov v konkrétnych situáciách, ktorú vypracovala SAIA). 

  • Workshop B: Čo je nové vo svete mobilitných štipendií a grantov (workshop vedie: Michal Fedák, SAIA, n. o.) - Aktuálne informácie o štipendijných a grantových ponukách v programoch administrovaných SAIA, zdroje informácií o štipendiách (práca s databázou štipendií a grantov SAIA, ako aj ďalšie možné zdroje informácií); výmena skúseností účastníkov s implementáciou nových pravidiel ochrany osobných údajov (GDPR) v súvislosti s výmennými pobytmi študentov (informovanie dotknutých osôb, súhlas alebo predzmluvný vzťah ako právny základ, riešenia pri postúpení osobných údajov prijímateľom v tzv. tretích krajinách). 

  • Workshop C: Nábor výskumníkov zo zahraničia (workshop vedie: Janka Kottulová, SAIA, n. o.) - Bezplatné zverejňovanie pracovných pozícií na európskom portáli EURAXESS; implementácia princípov európskej Charty a Kódexu pre výskumníkov a získanie európskeho loga „HR Excellence in Research“ – kde začať a ako postupovať (vrátane praktických skúseností); výmena skúseností medzi účastníkmi v oblasti náboru výskumníkov zo zahraničia a výziev s tým spojených. 

12:30 – 13:30

Obed

 

Blok III: Tréning komunikačných zručností potrebných pri práci s cudzincami

Tréning bude vedený externými školiteľmi s dlhoročnou praxou z partnerskej organizácie Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS). Účastníci budú rozdelení do 3 skupín a postupne sa všetci zaškolia v nasledujúcich troch témach:

  • Komunikácia v konflikte (V rámci práce v skupine na túto tému sa účastníci a účastníčky dozvedia, ako konflikty vznikajú a prečo je dôležité konfliktom venovať pozornosť. Ukážeme si, že naša schopnosť riešiť konflikty nie je vrodená a je možné si postupne osvojiť rôzne prístupy riešenia konfliktov. Bližšie sa pozrieme na možnosti asertívneho riešenia konfliktov a na asertivitu v medzikultúrnom kontexte podľa štúdie Globe.)
  • Vyjednávanie s inštitúciami verejnej správy (Aj pri komunikácii medzi inštitúciami vzniká priestor na možnú dohodu, alebo na úmyselné vytváranie prekážok. Hoci právne predpisy aj interné pokyny vytvárajú pevný rámec pre úkony inštitúcií ako Sociálna poisťovňa či cudzinecká polícia, pozitívnemu výsledku môže napomôcť aj to, keď nás zodpovední pracovníci v týchto inštitúciách vnímajú skôr ako partnerov pri vyriešení úlohy než dôvod vzniku problému. K tomu pomôže lepšie pochopenie zásad tzv. principiálneho vyjednávania. V rámci práce v skupine sa účastníci a účastníčky oboznámia so 4 zásadami principiálneho vyjednávania. Dozvedia sa, ako prelomiť antagonistické nastavenie pri rokovaniach a nastaviť atmosféru spolupráce.)
  •  Medzikultúrna komunikácia s cudzincami v pracovnom kontexte (Účastníci a účastníčky sa oboznámia s častými medzikultúrnymi nedorozumeniami v pracovných i mimopracovných situáciách a možnosťami ich prevencie a prípadne následného riešenia. Téma bude sprostredkovaná prostredníctvom prehrávania rôznych pracovných situácií identifikovaných účastníkmi a ich následným rozborom. Prostredníctvom využitia ďalších interaktívnych foriem – video ukážky, kvíz, osobné príklady – a metód – aktivizujúce metódy – si preberieme ďalšie možnosti a skúsenosti kultúrnych stretov.)

13:30 – 15:00

Úvod k tréningu – prezentácie a diskusia v pléne

Peter Guštafík, Miroslava Žilinská, Lukáš Zorád – Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS)

15:00 – 15:30

Prestávka

15:30 – 17:00

Práca v  skupinách I

18:00 – 19:00

Večera

26. október

 

09:00 – 10:30

Práca v  skupinách II

10:30 – 11:00

Prestávka

11:00 – 12:30

Práca v  skupinách III

12:30 – 13:00

Zhrnutie a záver seminára

13:00 – 14:00

Obed

 

Podujatie je organizované s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.