SAIA, n.o.

  

Deň akademickej mobility a internacionalizácie VII

Bratislava 26. 11. 2019

Registrácia

Prosím, vyplňte a následne odošlite nižšie uvedený formulár. Pri úspešnom odoslaní formulára sa Vám zobrazí na obrazovke text o úspešnom zaregistrovaní sa a táto informácia Vám bude doručená aj na e-mail uvedený vo Vašom formulári. Ak sa Vám po stlačení tlačidla "Odoslať" objaví opäť tento formulár, skontrolujte vyplnené údaje (najmä povinné polia) a odošlite formulár znova. V prípade problémov s registráciou kontaktujte organizátorov podujatia, konkrétne Mgr. Milicu Ivovič (milica.ivovic@saia.sk).

Používajte, prosím, aj diakritiku (mäkčene a dĺžne).

 

Polia označené * sú povinné polia. Odoslaním tohto formulára sa záväzne prihlasujete na toto podujatie.

Odoslaním tohto formulára tiež potvrdzujete, že vyplnené osobné údaje sú Vaše (teda týkajú sa osoby, ktorá formulár vyplnila a odoslala), tieto údaje sú správne a úplné, a že súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súvislosti s podujatím, na ktoré sa týmto prihlasujete. Odoslaním tohto formulára zároveň potvrdzujete, že beriete na vedomie, že počas podujatia môžu byť zhotovené fotografické alebo audiovizuálne záznamy, ktoré môžu byť využité organizátormi na ďalšie informačné a propagačné aktivity nekomerčného typu v oblasti vysokého školstva a vedy a ich internacionalizácie, a súhlasíte s touto skutočnosťou. Pre Vašu informáciu si dovoľujeme uviesť, že na adrese https://www.saia.sk/sk/pages/pravne-informacie sú zverejnené Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o., s ktorými sa môžete oboznámiť a v prípade potreby v súlade s týmito podmienkami uplatniť svoje práva.

 

Oslovenie: * Vážená pani  
  Vážený pán
Meno: *
Priezvisko: *
Akademické tituly:    
- pred menom:  
- za menom:  
Organizácia (názov, sídlo): *
Funkcia/prac. pozícia: *
Osobný kontakt:    
- e-mail: *
- tel./mobil:  
     
Potrebujete simultánne tlmočenie (angličtina/slovenčina)? *

  áno

  nie

 
Zúčastníte sa obeda? *

áno, nemám stravovacie obmedzenia

áno, ale mám stravovacie obmedzenia (uveďte ich v poznámke pre organizátorov nižšie a pokúsime sa ich v rámci možností zohľadniť)

nie, nezúčastním sa obeda

Vyberte si workshop, ktorého sa zúčastníte: *

Workshop A: Kvalita internacionalizácie – aspekty na úrovni inštitúcií a študijných programov (v anglickom jazyku, bez tlmočenia)

Workshop B: Prijímanie cudzincov na vysokoškolské štúdium na Slovensku – zdieľanie dobrej praxe a identifikovanie výziev v tomto procese (v slovenskom jazyku, bez tlmočenia)

Workshop C: Think local for going global. Spolupráca na miestnej úrovni a podpora pre zahraničných výskumníkov a študentov (príklady z praxe a plánovanie spolupráce) (v slovenskom a anglickom jazyku, bez tlmočenia)

Nezúčastním sa workshopov

     
Poznámka pre organizátorov:

 

Pred odoslaním formulára potvrďte, že formulár nebol vyplnený automatizovane, teda že nie ste robot (v prípade potreby môže systém požiadať na preukázanie autenticity aj splnenie úlohy, než potvrdí, že prihlášku vyplnila reálna osoba). Až po tomto potvrdení autenticity budete môcť formulár odoslať:

 
 
 
   
 
 
  POZOR: Po stlačení tlačidla ODOSLAŤ sa musí zobraziť potvrdenie o registrácii (zároveň by malo byť doručené aj e-mailom). Ak sa znova objaví prihlasovací formulár, prihlásenie NEPREBEHLO správne. Pri opakovanom výskyte problému kontaktujte Mgr. Milicu Ivovič (milica.ivovic@saia.sk).