SAIA, n.o.

Štipendium pre francúzskych lektorov na Slovensku (BPDFS)

Bourse de Perfectionnement à la Didactique du Français en Slovaquie - version française

Štipendium pre francúzskych lektorov (Bourse de Perfectionnement à la Didactique du Français en Slovaquie, BPDFS) je motivačné štipendium pre lektorov francúzskeho jazyka a nejazykových predmetov vyučovaných vo francúzštine, ktorí prichádzajú učiť na slovenské stredné a vysoké školy.

Počet lektorov, ktorí každoročne prichádzajú na slovenské stredné a vysoké školy, je uvedený v bilaterálnej Dohode o spolupráci v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce  medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky na roky 2010 – 2014.

Program vychádza zo záujmu oboch strán podporovať a rozširovať sieť lektorov francúzštiny a nejazykových predmetov vyučovaných vo francúzštine, ktorí majú francúzštinu ako materinský jazyk a chcú pracovať na slovenských stredných a vysokých školách.

V školskom/akademickom roku 2018/2019 francúzski lektori pôsobia na nasledujúcich školách:

 • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
 • Gymnázium M. R. Štefánika, Košice
 • Gymnázium Spojená škola Metodova, Bratislava
 • Gymnázium Ružomberok
 • Gymnázium bilingválne, Žilina
 • Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne
 • Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
 • Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická, Filozofická a Právnická fakulta
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

Po administratívnej stránke program zabezpečuje Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave a SAIA, n. o., ktorá zabezpečuje proces výberu lektorov a mesačné vyplácanie štipendií.

Štipendiá sú lektorom vyplácané v troch sadzbách, podľa ich špecializácie:

 • Štipendiá v 1. sadzbe (500 €) sú určené pre lektorov zamestnaných na stredných školách a univerzitách.
 • Štipendiá v 2. sadzbe (650 €) sú určené pre lektorov zamestnaných na bilingválnych stredných školách, ktorí zabezpečujú koordináciu niektorého jazykového, či nejazykového predmetu v týchto sekciách a /alebo organizovanie siete lektorov a pre lektorov univerzít, u ktorých je požadovaná pedagogická prax a/alebo osobitné spôsobilosti.
 • Štipendium v 3. sadzbe (150 €) môže byť vo výnimočných prípadoch udelené osobe vykonávajúcej výchovno-vzdelávacie aktivity v prijímajúcej škole, ak táto zabezpečuje koordináciu jazykového alebo nejazykového predmetu,
 • Štipendium v 4. sadzbe (250 €) sú určené pre lektorov zamestnaných na stredných školách a univerzitách na polovičný uväzok.

Štipendium BPDFS môže byť obnovené o jeden až dva roky, vo výnimočných prípadoch aj na tri roky v prípade, že príslušná škola, Francúzske veľvyslanectvo alebo lektor podajú riadne odôvodnenú žiadosť, a ak k žiadosti výberová komisia zaujme súhlasné stanovisko. Žiadosti na nadchádzajúci školský/akademický rok musia byť podané do konca apríla. V prípade obnovenia štipendia na nasledujúci školský/akademický rok, bude môcť lektor poberať štipendium BPDFS aj počas dvoch letných mesiacov (júl a august).

V prípade uvoľnenia miesta francúzskeho lektora na slovenskej škole je každoročne koncom apríla vypísaná výzva na predkladanie žiadostí na konkrétne voľné miesta. Profily lektorov sú publikované na stránke SAIA, n. o., Francúzskeho veľvyslanectva (http://www.ambafrance-sk.org/) a na internetových stránkach vo Francúzsku (www.fle.fr, Pôle Emploi, Le Français dans le monde, ...)

Posledná aktualizácia: 22.11.2018