Národný štipendijný program SR - FAQ

Q: Získal som štipendium v rámci NŠP na pobyt v zahraničí, na ktorý by som mal nastúpiť vo februári. Kvôli súčasnej situácii uvažujem nad tým, že by som si pobyt posunul na neskorší termín. Mám vôbec takúto možnosť?

Áno, štipendijný pobyt je možné na základe žiadosti štipendistu posunúť na neskorší termín, no takýto posun musí byť v súlade s osobitými podmienkami, ktoré vyplývajú zo štipendijného programu.

V prípade študentov 2. stupňa vysokých škôl platí, že najneskorší možný termín nástupu na štipendijný pobyt je 1. apríla roka nasledujúceho po roku, ktorom si štipendista podal žiadosť o štipendium a najneskorší možný termín ukončenia štipendijného pobytu je 31. augusta roka nasledujúceho po roku, v ktorom si štipendista podal žiadosť o štipendium.

V prípade doktorandov a postdoktorandov platí, že najneskorší možný termín nástupu na štipendijný pobyt je 31. augusta roka nasledujúceho po roku, v ktorom si štipendista podal žiadosť o štipendium a najneskorší možný termín ukončenia štipendijného pobytu je 30. novembra roka nasledujúceho po roku, v ktorom si štipendista podal žiadosť o štipendium.

Posun štipendijného pobytu odporúčame konzultovať s domácou aj hosťujúcou inštitúciou a riadiť sa ich pokynmi. V prípade že inštitúcie vydajú zákaz na realizáciu pobytu, zákaz vycestovať či zákaz prijímať zahraničných študentov, informujte o tejto skutočnosti čo najskôr administrátora programu.


Q: Rozhodol som sa, že svoj pobyt v rámci NŠP posuniem. Ako mám postupovať?

Zmeny v nástupe na štipendijný pobyt do 15 dní stačí ohlásiť mailom na e-mailovú adresu manažéra programu, ak manažér programu v konkrétnom prípade súhlasí s komunikáciou formou mailovej pošty.

O zmeny v nástupe na štipendijný pobyt nad 15 dní je potrebné vopred požiadať listom (zaslať formou doporučenej zásielky), pričom je potrebné predložiť:

  • žiadosť s odôvodnením,
  • pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s novým termínom realizácie pobytu (originál),
  • potvrdenie o magisterskom/inžinierskom/doktorskom štúdiu s uvedením nového termínu pobytu (študenti 2. stupňa VŠ), resp. súhlas školiteľa s novým termínom a jeho vyjadrenie, že zmena termínu neovplyvní plánované vedecko-výskumné a študijné aktivity doktoranda v rámci doktorandského štúdia (doktorandi), resp. súhlas štatutárneho zástupcu domácej inštitúcie s novým termínom pobytu (postdoktorandi).

Q: Momentálne som na výskumnom pobyte v rámci NŠP v zahraničí a uvažujem, že by som kvôli súčasnej situácií pobyt na určitý čas prerušil. Je to možné?

Nie, prerušenie výskumného pobytu nie je možné. Štipendijný pobyt musí byť súvislým a neprerušovaným pobytom v zahraničí.


 Q: Momentálne som na výskumnom pobyte v rámci NŠP v zahraničí a uvažujem, že by som si kvôli súčasnej situácií pobyt predĺžil. Aktivity, ktoré som si na zahraničnej inštitúcií naplánoval som totiž nestihol kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu uskutočniť a potrebujem viac času na ich dokončenie. Je to možné?

Nie, predĺženie štipendijného pobytu nie je možné. V tomto prípade odporúčame opätovne sa uchádzať o štipendium v rámci Národného štipendijného programu. Momentálne neplatia v tomto smere žiadne obmedzenia.


Q: Môj štipendijný pobyt v zahraničí v rámci NŠP už začal, ale z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie je nutné ho predčasne ukončiť. Aké sú moje povinnosti? Ktoré dokumenty Vám musím doručiť? 

V prípade, že štipendijný pobyt už začal a z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie je nutné ho predčasne ukončiť, je potrebné túto skutočnosť čo najskôr oznámiť administrátorovi programu e-mailom. Následne je potrebné doručiť všetky dokumenty potrebné pre ukončenie pobytu:

  • záverečnú správu z pobytu, v ktorej je potrebné uviesť dôvody ukončenia pobytu (situáciu, ktorá vznikla bez vlastného zavinenia treba aj zdokladovať – napr. doložiť oficiálny e-mail inštitúcie, že z dôvodu opatrení prijímaných v súvislosti so šírením Covid-19 ruší Váš pobyt, alebo doložiť tzv. printscreen z webovej stránky potvrdzujúci túto skutočnosť, doložiť tzv. prinstcsreeny dokladujúce aktuálne opatrenia prijímané v krajine pobytu v súvislosti so šírením koronavírusu a pod.) a
  • potvrdenie príslušnej vysokej školy/výskumného pracoviska o ukončení štipendijného pobytu.

Z predloženej dokumentácie musí vyplývať, že situácia nebola zapríčinená svojvoľným rozhodnutím štipendistu, ale bola bezprostredným následkom vyššej moci.

V prípade problému získať originál potvrdenia o ukončení štipendijného pobytu vzhľadom na aktuálnu situáciu, kontaktujte prosím administrátora programu.


Q1: Schválený štipendijný pobyt v rámci NŠP som sa rozhodol zrušiť. Môžem si podať novú žiadosť o štipendium?

Q2: Schválený štipendijný pobyt v rámci NŠP v zahraničí som predčasne ukončil. Môžem si podať novú žiadosť o štipendium?

V oboch prípadoch Vám odporúčame, aby ste si v najbližšom termíne uzávierky podali novú žiadosť o štipendium. Zároveň môžete postupovať podľa podmienok programu nasledovne:

„Ak sa uchádzač uchádza o štipendium opätovne z dôvodu, že jeho predchádzajúci pobyt podporený štipendiom bol zásadne ovplyvnený mimoriadnou okolnosťou spôsobenou vyššou mocou (napr. z dôvodu zásahu pobytu vyššou mocou musel pobyt predčasne skrátiť, alebo nemohol napriek absolvovaniu pobytu plnohodnotne realizovať plánovaný program napr. kvôli uzavretiu inštitúcií v rámci preventívnych opatrení, alebo nemohol pobyt absolvovať vôbec a zrušil z uvedeného dôvodu poberanie pôvodne udeleného štipendia), a chce na uvedený schválený pobyt nadviazať alebo ho opätovne zrealizovať, musí uvedené skutočnosti a mimoriadne okolnosti explicitne uviesť v rámci svojej žiadosti.

Mimoriadne okolnosti, ak sa majú zohľadniť v rámci výberu, je uchádzač povinný detailne opísať a vysvetliť v žiadosti o štipendium (napr. samostatnej prílohe a pod.) a administrátor bude ich možný vplyv posudzovať pri formálnej kontrole žiadosti pre potreby výberu.“

V prípade novej žiadosti je potrebné predložiť podkladové materiály v súlade s aktuálnou výzvou na podávanie žiadostí o štipendium.