Odporúčania pre slovenských štipendistov pri pobytoch v zahraničí v súvislosti s pandémiou covid-19

 

Aj keď sa javí, že pandémia covid-19 je pomaly na ústupe a viaceré krajiny uvoľňujú opatrenia, stále je potrebné v súvislosti s plánovaným štipendijným pobytom venovať zvýšenú pozornosť niektorým náležitostiam, aby samotný pobyt nakoniec prebehol bez väčších problémov. Sformulovali sme preto niekoľko rád a odporúčaní pre štipendistov, ktorým vypláca štipendium SAIA (teda v rámci programov Národný štipendijný program, CEEPUS a Akcia Rakúsko – Slovensko):

 

Pri plánovaní pobytu sa vopred informujte na podmienky storna rezervovaných služieb (napr. cestovné lístky, letenky, ubytovanie) a rozhodujte sa pri rezerváciách tak, aby ste možno okrem najlacnejšej ceny zohľadnili aj dopady a riziká v prípade, že sa situácia náhle zmení (napr. zavedenie striktných obmedzení pre šírenie covid-19, či už na Slovensku, v krajine pobytu, alebo v krajine, ktorou by ste mali prechádzať) a cestu nebude možné absolvovať, alebo bude potrebné pobyt predčasne ukončiť.

 

V súvislosti so stále sa vyvíjajúcou a meniacou sa situáciou vo svete odporúčame štipendistom pred vycestovaním:

  1. overte si aktuálne podmienky v krajine plánovaného pobytu, ako aj v krajinách, ktorými budete ako štipendista pri ceste prechádzať; konkrétne je potrebné overiť si podmienky vstupu do krajiny, ako aj podmienky pre prechod cez krajiny, ktorými sa cesta zrealizuje, teda či sa vyžaduje pre vstup test (pritom si treba overiť, aký typ testu je akceptovaný, aká je doba platnosti výsledku testu, aký doklad je požadovaný a pod.), alebo stačí potvrdenie o očkovaní (pritom treba overiť, aký typ vakcíny je akceptovaný, aká je platnosť očkovania v danej krajine, aký typ potvrdenia je požadovaný a pod.), alebo napr. či sú časové obmedzenia pre čas strávený tranzitom a pod. - najlepšie je overiť si tieto podmienky u zodpovedných štátnych autorít v danej krajine, informácie však zverejňuje aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na tematickej webstránke "Podmienky cestovania do jednotlivých krajín sveta" - http://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach;
  2. ak cestujete letecky, overte si podmienky príslušnej leteckej spoločnosti súvisiace s protipandemickými opatreniami – tie môžu byť odlišné (a to aj výrazne prísnejšie) od tých, ktoré platia v krajine, odkiaľ odlietate alebo do ktorej letíte.
  3. uzavrite si také cestovné poistenie, ktoré bude pokrývať nielen liečebné náklady pri covid-19, ale aj straty spojené so stornovaním ubytovania a/alebo cestovného (označované aj ako storno zájazdu) pod vplyvom covid-19 (a to preto, aby v prípade zrušenia cesty pod vplyvom nepredvídaných okolností ako choroba alebo nariadená karanténa bola Vaša strata vynaložených prostriedkov čo najnižšia),
  4. kontaktujte prijímajúcu inštitúciu pred vycestovaním (napr. týždeň vopred), aby ste si overili, či vzhľadom na možné opatrenia prijaté danou inštitúciou je možné realizovať fyzickú mobilitu (niektoré inštitúcie s ohľadom na vývoj situácie môžu mať obmedzenia pre prijímanie návštev zo zahraničia, alebo sú zatvorené pre pracovníkov a študentov a pod., preto si overte, či sa to netýka aj Vás, aby ste necestovali zbytočne),
  5. deň pred vycestovaním si overte na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aké cestovné odporúčanie je vydané pre krajinu pobytu (odporúčame urobiť si snímok-printscreen obrazovky s cestovným odporúčaním spolu s verifikovateľnou informáciou o dátume a čase vytvorenia printscreenu - môže sa Vám to zísť pri preukazovaní platnosti zdravotného poistenia počas pobytu, ako aj pre preukazovanie vzniku mimoriadnych okolností po nástupe na pobyt a pod.) - aktuálne cestovné odporúčanie pre konkrétnu krajinu je možné nájsť pri informáciách o krajine v časti "Štáty sveta" na stránke MZVaEZ SR (http://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/staty_sveta). Upozorňujeme, že každé cestovné odporúčanie platí, aj keď je vydané so starším dátumom, a to ak nebolo zverejnené novšie cestovné odporúčanie. Dôrazne odporúčame necestovať na pobyt v prípade, že v čase nástupu na cestu je zo strany MZVaEZ SR vydané pre danú krajinu cestovné odporúčanie 2. a vyššieho stupňa (teda odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania, odporúčanie necestovať do krajiny, resp. odporúčanie okamžite opustiť krajinu),
  6. pred vycestovaním tiež odporúčame zaregistrovať sa na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez formulár dobrovoľnej registrácie pre cestou do zahraničia (https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/registracia-pred-cestou-do-zahranicia), a to preto, aby Vás v prípade vzniku mimoriadnej situácie alebo inej dôležitej skutočnosti počas Vášho pobytu mimo SR mohlo príslušné veľvyslanectvo SR alebo ministerstvo priamo kontaktovať, informovať a poskytnúť Vám v prípade potreby pomoc.

 

Počas pobytu sa riaďte pokynmi národných alebo lokálnych autorít v krajine pobytu, ktoré sa týkajú protipandemických opatrení. Rovnako rešpektujte aj pokyny a odporúčania prijímajúcej inštitúcie v týchto otázkach. To, že napríklad v čase Vášho vycestovania zo Slovenska boli u nás miernejšie opatrenia než v krajine, kde absolvujete pobyt, neznamená, že nie ste povinní rešpektovať tie prísnejšie opatrenia (situácia v každom štáte ohľadom šírenia covid-19 môže byť zásadne iná).

Pred návratom na Slovensko z pobytu sa informujte o aktuálne platných podmienkach vstupu na územie SR - informácie sú zverejňované na stránke MZVaEZ SR v časti "Podmienky návratu do SR" (https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/registracia). Rovnako sa opäť oboznámte aj s podmienkami krajín, ktorými budete pri ceste prechádzať (a prípadne aj s podmienkami leteckých spoločností, ak využijete leteckú prepravu).

 

V prípade, že tesne pred vycestovaním na pobyt alebo počas pobytu je Váš štipendijný pobyt ovplyvnený náhlou zmenou situácie pod vplyvom mimoriadnych (nepredvídateľných) okolností, môžu sa na Vašu situáciu vzťahovať „Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov v štandardných podmienkach a v podmienkach ovplyvnených mimoriadnymi okolnosťami“ (PDF na stiahnutie). Tieto zásady stanovujú niektoré pravidlá na zmiernenie nepriaznivých dopadov mimoriadnych situácií, ktorým ste boli vystavení z dôvodu vyššej moci bez individuálneho zavinenia - odporúčame oboznámiť sa s týmito zásadami pred nástupom na cestu, aby ste vedeli, akú finančnú pomoc môžete očakávať nad rámec udeleného štipendia, alebo či môžete požiadať o štipendium na virtuálnu mobilitu namiesto fyzickej mobility.

 

Veríme, že aj pri zohľadnení našich odporúčaní budete môcť získať Vašu medzinárodnú skúsenosť aj napriek pandemickým opatreniam a ich vplyvu na Váš štipendijný pobyt.

 

 

Archív