Archív

29. 10. 2021

Vážení štipendisti,

dovoľujeme si Vás informovať, že SAIA, n. o., so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydala Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov v štandardných podmienkach a v podmienkach ovplyvnených mimoriadnymi okolnosťami. Tieto zásady nájdete v plnom znení na:

Prijaté zásady sa týkajú štipendistov v rámci programov Národný štipendijný program SR, CEEPUS a Akcia Rakúsko - Slovensko. V prípade, že sa Vás prijaté opatrenia dotýkajú, je potrebné pri ich uplatnení komunikovať s administrátorom štipendijného programu (kontakty na administrátorov nájdete na tejto stránke v časti Kontakty).

Tieto zásady nadobudli účinnosť 22. 10. 2021. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad sa ruší Usmernenie zo dňa 3. 4. 2020 pre štipendistov štipendijných programov administrovaných SAIA, n. o., ktorých pobyty sú ovplyvnené situáciou okolo šírenia COVID-19.


16. 4. 2021

Pre štipendistov vracajúcich sa zo štipendijného pobytu v zahraničí:

Režim na hraniciach a podmienky povinnej karantény sa od 19. 4. upravia.

Osoby, ktoré od pondelka od 6:00 hod. prídu na Slovensko a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, nebudú musieť ísť do karantény v prípade, že absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Podmienkou je, aby od očkovania mRNA vakcínou (napr. Moderna, Pfizer/BioNTech) uplynulo viac ako 14 dní od podania druhej dávky a u vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) viac ako štyri týždne od podania prvej dávky.

Osoby prichádzajúce z týchto krajín nebudú musieť ísť do karantény ani vtedy, ak prekonali ochorenie COVID-19 a boli zaočkované do 180 dní vektorovou alebo mRNA vakcínou a uplynulo najmenej 14 dní od podania prvej dávky.

Do karantény nebudú musieť ísť ani tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami. Preukázať tieto skutočnosti bude potrebné dokladom o prekonaní ochorenia podľa prílohy vo vyhláške či potvrdením o očkovaní.

Vyhláška: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_176.pdf


1. 7. 2020

Situácia ohľadom šírenia choroby Covid-19 sa neustále vyvíja, v niektorých krajinách sa podarilo dostať šírenie nového koronavírusu pod kontrolu, v iných nie a vznikajú nové ohniská nákazy. V tejto chvíli sa pre viacero krajín uvoľnili cestovné odporúčania zo strany Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, preto štipendisti môžu zvažovať obnovenie svojich pôvodných plánov.

Pri plánovaní a realizovaní zahraničnej mobility je potrebné byť obozretný (najmä zvažovať prínosy vs. riziká), dobre pobyt naplánovať a dodržiavať zásady zvýšenej osobnej hygieny a ochrany.

Pri plánovaní pobytu sa vopred informujte na podmienky storna rezervovaných služieb (napr. cestovné lístky, letenky, ubytovanie) a rozhodujte sa pri rezerváciách tak, aby ste okrem najlacnejšej ceny zohľadnili aj dopady a riziká v prípade, že sa situácia pre mimoriadne okolnosti (šírenie Covid-19) náhle zmení a cestu nebude možné absolvovať, alebo pobyt bude potrebné predčasne ukončiť.

V súvislosti s meniacou sa situáciou vo svete a s ohľadom na jej vyhodnocovanie slovenskými autoritami odporúčame štipendistom pred vycestovaním:

 1. overiť si aktuálne podmienky v krajine plánovaného pobytu, ako aj v krajinách, ktorými bude štipendista pri ceste prechádzať; konkrétne je potrebné overiť si podmienky vstupu do krajiny, ako aj podmienky pre prechod cez krajiny, ktorými sa cesta zrealizuje, teda či sa vyžaduje pre vstup test, alebo časové obmedzenia pre čas strávený tranzitom a pod. - najlepšie je overiť si tieto podmienky u zodpovedných štátnych autorít v danej krajine, informácie však zverejňuje aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na tematickej webstránke "Podmienky cestovania do jednotlivých krajín sveta" - http://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach;
 2. kontaktovať prijímajúcu inštitúciu, aby ste si overili, či vzhľadom na možné opatrenia prijaté danou inštitúciou je možné realizovať fyzickú mobilitu (niektoré inštitúcie sa s ohľadom na vývoj situácie rozhodli neprijímať návštevy zo zahraničia, preto si overte, či sa to netýka aj Vás, aby ste necestovali zbytočne)
 3. deň pred vycestovaním si overiť na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aké cestovné odporúčanie je vydané pre krajinu pobytu (odporúčame urobiť si snímok-printscreen obrazovky s cestovným odporúčaním spolu s verifikovateľnou informáciou o dátume a čase vytvorenia printscreenu - môže sa Vám to zísť pri preukazovaní platnosti zdravotného poistenia počas pobytu, ako aj pre preukazovanie vzniku mimoriadnych okolností po nástupe na pobyt a pod.) - aktuálne cestovné odporúčanie pre konkrétnu krajinu je možné nájsť pri informáciách o krajine v časti "Štáty sveta" na stránke MZVaEZ SR (http://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/staty_sveta), upozorňujeme, že každé cestovné odporúčanie platí, aj keď je vydané so starším dátumom, a to ak nebolo zverejnené novšie cestovné odporúčanie; dôrazne odporúčame necestovať na pobyt v prípade, že v čase nástupu na cestu je zo strany MZVaEZ SR vydané pre danú krajinu cestovné odporúčanie 2. a vyššieho stupňa (teda odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania, odporúčanie necestovať do krajiny, resp. odporúčanie okamžite opustiť krajinu).

Pred návratom na Slovensko z pobytu sa informujte o aktuálne platných podmienkach vstupu na územie SR - informácie sú zverejňované na stránke MZVaEZ SR v časti "Podmienky návratu do SR" (https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/registracia).

V prípade, že počas pobytu je Váš pobyt ovplyvnený náhlou zmenou situácie v danej krajine, môžu sa na Vašu situáciu vzťahovať "Usmernenie zo dňa 3. 4. 2020 pre štipendistov programov administrovaných SAIA, n. o., ktorých pobyty sú ovplyvnené situáciou okolo šírenia COVID-19", ktorého cieľom je zmiernenie negatívnych dopadov krízovej situácie vo svete a na Slovensku na štipendistov, ktorých pobyty boli ovplyvnené z dôvodu vyššej moci bez individuálneho zavinenia - odporúčame oboznámiť sa s týmto usmernením pred nástupom na cestu, aby ste vedeli, akú finančú pomoc môžete očakávať nad rámec udeleného štipendia.

Veríme, že Vám tieto informácie a odporúčania pomôžu pri realizácii Vášho naplánovaného zámeru.

SAIA, n. o.


22. 5. 2020

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydalo 21. 5. 2020 cestovné odporúčanie, v ktorom naďalej odporúča necestovať do žiadnej krajiny sveta.

 

Ďalšie praktické informácie v súvislosti s cestovaním v dobe pandémie Covid-19 (obmedzenia na hraniciach v štátoch sveta, povinnosti pri návrate na územie SR a pod.) sú zverejnené na webstránke MZVaEZ SR, na podstránke venovanej pandémii.


6. 4. 2020

 

Vážení štipendisti,

dovoľujeme si Vás informovať, že SAIA, n. o., so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydala Usmernenie zo dňa 3. 4. 2020 pre štipendistov programov administrovaných SAIA, n. o., ktorých pobyty sú ovplyvnené situáciou okolo šírenia COVID-19. Toto usmernenie nájdete v plnom znení na:

Ide o súbor opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov krízovej situácie vo svete a na Slovensku na štipendistov, ktorých pobyty boli ovplyvnené z dôvodu vyššej moci bez individuálneho zavinenia (ide o prípady zvýšených cestovných nákladov pri spiatočnej ceste, vrátane možnosti uznania storna pri nevyhnutnosti predčasného návratu, ako aj o možnosť prípadného predĺženia štipendia v prípade, že štipendista po skončení oficiálneho pobytu "uviazol" v krajine pobytu bez možnosti návratu).

Prijaté opatrenia sa týkajú štipendistov v rámci programov Národný štipendijný program SR, CEEPUS a Akcia Rakúsko - Slovensko. V prípade, že sa Vás prijaté opatrenia dotýkajú, je potrebné pri ich uplatnení komunikovať s administrátorom štipendijného programu (kontakty na administrátorov nájdete na na tejto stránke v časti Kontakty).

Zároveň si dovoľujeme upozorniť tých, ktorí sa ešte len budú vracať z pobytov v zahraničí na Slovensko, že:

 • aktuálne všetci, ktorí prídu na Slovensko zo zahraničia (bez ohľadu na to, či prídu skupinovo, alebo individuálne), sú povinní absolvovať izoláciu v zariadeniach určených štátom, ktorá trvá po dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa takýmto osobám nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní,
 • od dnešného dňa platí pre všetkých povinnosť vyplniť a odoslať pred návratom na Slovensko formulár na webstránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR http://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/registracia.

16. 3. 2020

 

Vážení štipendisti,

včera (nedeľa 15. 3. 2020) popoludní zasadala mimoriadne vláda SR a rozhodla o vyhlásení núdzového stavu na Slovensku, čo so sebou prináša sprísnenie niektorých už platných opatrení, ako aj zavedenie nových. V tejto súvislosti sme zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli požiadaní o informácie o štipendistoch a kontaktné údaje na nich, a to v prípadoch, ak sa pobyt buď aktuálne podľa našich záznamov realizuje, alebo sa realizovať bude. Je preto možné, že budete oslovení aj priamo zo strany MŠVVŠ SR alebo Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Vláda zároveň vytvorila informačnú webstránku pre občanov SR, na ktorej informuje o koronavíruse a o prijímaných opatreniach:

https://www.korona.gov.sk/

 

Ak ste aktuálne v zahraničí:

Naďalej platí opatrenie prijaté Ústredným krízovým štábom SR, že sú zrušené medzinárodné spoje (vlaky, autobusy aj letecká doprava) zo Slovenska i na Slovensko. Na základe včerajšieho rozhodnutia vlády však má minister zahraničných vecí SR pripraviť plán repatriácie občanov Slovenska domov. Podľa medializovaných informácií občania, ktorí sa v tejto chvíli nachádzajú v zahraničí, majú byť v kontakte s veľvyslanectvami SR, aby ministerstvo vedelo, koľko ich je, a aby mohlo prijať rozhodnutie, kedy a akou formou ich prepraviť. Odporúčame preto, aby všetci štipendisti, ktorí sú aktuálne na pobyte, kontaktovali veľvyslanectvo SR príslušné pre krajinu ich pobytu – kontakty na veľvyslanectvá SR pre jednotlivé štáty sveta nájdete na webstránke MZVaEZ SR:

http://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/staty_sveta

Zároveň Vás musíme informovať, že Úrad verejného zdravotníctva SR prijal včera v súlade s rozhodnutím vlády SR ďalšie karanténne opatrenie, ktoré ustanovuje, že občania SR, ktorí sa od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí, budú musieť absolvovať izoláciu (karanténu) po dobu 14 dní v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR. Znenie príslušného opatrenia z 15. 3. 2020 je na linke:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020.pdf

Naďalej taktiež platí, že v prípade individuálneho príchodu na Slovensko je nariadená karanténa 14 dní doma, resp. ak nemôže osoba realizovať karanténu doma (keďže napr. nechce potenciálne nakaziť ostatných v spoločnej domácnosti alebo nechcú, aby tieto osoby museli byť rovnako v karanténe), môže požiadať o karanténu v účelovom zariadení Ministerstva vnútra SR. Znenie príslušného opatrenia z 12. 3. 2020 (ostáva naďalej v platnosti) je na linke:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_karantena.pdf

Čo sa týka štipendií vyplácaných SAIA, ostávajú v platnosti informácie, ktoré sme Vám zasielali 12. 3. 2020 (pozri príslušný text nižšie).

 

Ak sa Váš pobyt ešte nezačal a nevycestovali ste ešte:

V tejto chvíli, aj s ohľadom na obmedzenia v medzinárodnej doprave, ako aj prijímanie rôznych opatrení mnohými štátmi, ktoré znemožňujú alebo zásadne komplikujú vstup cudzincov na ich územie, odporúčame, aby ste svoj pobyt podporený štipendiom zrušili, prípadne posunuli na neskôr (ak pobyt zrušíte, prosím, informujte nás o tejto skutočnosti čo najskôr; ak plánujete pobyt posunúť, prosím, kontaktujte predtým administrátora príslušného štipendijného programu, keďže v rámci niektorých programov môžu mať vplyv na posuny obmedzenia vyplývajúce z podmienok programu). Toto odporúčanie vydávame taktiež z dôvodu, že z medializovaných informácií zo včerajšej tlačovej konferencie premiéra SR vyplýva, že tí občania, ktorí sa v tejto situácii rozhodnú teraz vycestovať do zahraničia, nemusia mať prioritu pri repatriácii občanov SR späť na Slovensko.

 

Všeobecne (teda aj pre tých, ktorí predčasne ukončia svoje pobyty, aj pre tých, ktorí pobyty s ohľadom na aktuálnu situáciu pobyty zrušia):

V prípade, že sa pre sprísnené opatrenia v súvislosti s COVID-19 (a to už či sprísnené opatrenia na strane Slovenskej republiky, alebo krajiny, v ktorej realizujete pobyt) rozhodnete predčasne ukončiť pobyt v zahraničí, resp. nenastúpiť na pobyt, odporúčame Vám, aby ste si v najbližšom termíne uzávierky podali novú žiadosť o štipendium v tom istom štipendijnom programe (neodporúčame v takom prípade plánovať pobyty so začiatkom skôr než v septembri). V takom prípade uveďte jednoznačne, že žiadosť si podávate z dôvodu, že chcete realizovať pobyt, ktorý bol zásadne ovplyvnený situáciou v súvislosti s Covid-19. Budeme sa snažiť nájsť riešenie pre takéto výnimočné prípady, ale v tejto chvíli nevieme poskytnúť žiadne ďalšie informácie, keďže musíme tieto veci prekonzultovať s dotknutými organizáciami, ktoré majú vplyv na uplatňovanie podmienok v rámci výziev.

S ohľadom na neustály vývoj situácie, prosím, pravidelne sledujte našu webstránku, či nedošlo k zmenám s ohľadom na Covid-19:

 


13. 3. 2020

 

Vážení štipendisti,

včera (12. 3. 2020) popoludní Ústredný krízový štáb SR rozhodol o viacerých opatreniach, ktoré zásadne môžu ovplyvniť Vaše plánované pobyty s podporou štipendia vyplácaného SAIA, n. o. (informáciu o prijatých opatreniach sme zverejnili včera večer aj na našej stránke zriadenej pre štipendistov kvôli Covid-19 - pozri text nižšie). Tieto opatrenia budú uplatňované aktuálne počas najbližších 14 dní, pričom ale nie je vylúčené, že táto doba môže byť predĺžená, prípadne že môžu byť prijaté ďalšie a rozsiahlejšie opatrenia v nasledujúcom období.

Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste pravidelne sledovali webstránku Úradu verejného zdravotníctva SR venovanú Covid-19 a aby ste sa riadili aj nariadeniami tohto úradu:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

V prípade, že sa budete vracať na Slovensko z Vašich pobytov v zahraničí, musíme Vás informovať, že od dnešného dňa bola nariadená všetkým osobám prichádzajúcim zo zahraničia povinná izolácia na 14 dní. Zároveň ste povinní svoj príchod zo zahraničia nahlásiť svojmu všeobecnému lekárovi. Nedodržanie, alebo porušenie tohto príkazu môžu príslušné orgány pokutovať do výšky 1659 €. Celé znenie verejnej vyhlášky ÚVZ SR v tejto veci (s detailnými pokynmi) nájdete na:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska12_03.pdf

Pri cestovaní tiež musíte zohľadniť ďalšie nariadené opatrenia, keďže bola, resp. bude zastavená medzinárodná doprava zo Slovenska i na Slovensko (vrátane zatvorenia 3 slovenských medzinárodných letísk), taktiež sa zatvárajú viaceré hraničné priechody a na otvorených hraničných priechodoch sa od dnešného dňa zavádzajú hraničné kontroly.

Čo sa týka štipendií vyplácaných SAIA, ostávajú v platnosti informácie, ktoré sme zverejnili na tomto webe včera a zasielali sme ju aj všetkým štipendistom (pozri informáciu nižšie s označením "12. 3. 2020 (11:30 hod.)").

V prípade, že sa pre sprísnené opatrenia rozhodnete predčasne ukončiť pobyt v zahraničí, resp. nenastúpiť na pobyt, odporúčame Vám, aby ste si v najbližšom termíne uzávierky podali novú žiadosť o štipendium v tom istom štipendijnom programe (neodporúčame v takom prípade plánovať pobyty so začiatkom skôr než v septembri). V takom prípade uveďte jednoznačne, že žiadosť si podávate z dôvodu, že chcete realizovať pobyt, ktorý bol zásadne ovplyvnený situáciou v súvislosti s Covid-19. Budeme sa snažiť nájsť riešenie pre takéto výnimočné prípady, ale v tejto chvíli nevieme poskytnúť žiadne ďalšie informácie, keďže musíme tieto veci prekonzultovať s dotknutými organizáciami, ktoré majú vplyv na uplatňovanie podmienok v rámci výziev.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že z dôvodu vývoja situácie a potreby ochrany zdravia našich kolegov nebudú pracoviská SAIA vybavovať klientov prostredníctvom osobných návštev od pondelka 16. 3. 2020. Z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste využili alternatívne spojenie na konzultácie s našimi pracovníkmi (napr. prostredníctvom Skype alebo e-mail, resp. telefonicky). Naši pracovníci sú Vám takto naďalej k dispozícii. Skypeové, e-mailové, prípadne aj telefonické kontakty na našich pracovníkov nájdete na stránke Kontakty.

S ohľadom na neustály vývoj situácie, prosím, pravidelne sledujte našu webstránku, či nedošlo k zmenám s ohľadom na Covid-19:

 


12. 3. 2020 (20:25 hod.)

 

Upozornenie: V popoludňajších hodinách boli na tlačovej besede predsedu vlády SR a ministerky vnútra SR zverejnené závery z dnešného zasadnutia Ústredného krízového štábu SR. Prijaté opatrenia môžu zásadným spôsobom ovplyvniť plánované pobyty štipendistov SAIA, n. o., preto relevantné informácie o avizovaných opatreniach uvádzame tak, ako sú v tejto chvíli zverejnené na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR (v prípade zverejnenia ďalších podrobností s vplyvom na plánované mobility budeme o nich informovať na tejto našej webstránke):

"Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur. Ministerstvo vnútra SR v prípade potreby zabezpečí na karanténu priestory.

Všetky tri medzinárodné letiská na Slovensku budú uzavreté. Bude zastavená aj medzinárodná autobusová a vlaková preprava, okrem zásobovania. Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime. Medzitranzitná kamiónová doprava bude povolená. V piatok 12.03.2020 od 7. hodiny budú spustené hraničné kontroly.

[...]

Závery z dnešného zasadnutia Ústredného krízového štábu SR v skratke:

 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
 • povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia
 • zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení
 • zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná
 • obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania
 • zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov)
 • zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení
 • obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu
 • obmedzenie úradných hodín klientskych centier
 • naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
 • hotely a reštaurácie budú otvorené"

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4087:covid-19-ustredny-krizovy-tab-zavadza-alie-opatrenia-zatvoria-sa-koly-inletiska-karantena-plati-pre-vetkych-ktori-sa-vratia-zo-zahraniia&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

  


12. 3. 2020 (11:30 hod.)

 

Vážení štipendisti,

situácia okolo šírenia nového koronavírusu a ochorenia Covid-19 sa vyvíja a štátnymi orgánmi a inštitúciami sú vydávané opatrenia s cieľom spomaliť šírenie vírusu v spoločnosti. Dňa 11. 3. 2020 zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej webovej stránke (https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-tretie-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/) usmernenie pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy, ktorým sa – okrem iného – rušia a zakazujú s okamžitou platnosťou aj:

 • všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia,
 • návštevy študentov zo zahraničia.

Zároveň máme informácie, že viacero inštitúcií na Slovensku zaviedlo opatrenia v súvislosti so zahraničnými cestami a prijímaním zahraničných návštevníkov, a rovnako aj väčšina vysokých škôl prerušila aktuálne výučbu a udelila voľno aj zamestnancom.

Keďže odo dneška, 12. 3. 2020, vláda SR vyhlásila na území Slovenska mimoriadnu situáciu, znamená to, že môžu byť prijaté a nariadené ďalšie opatrenia pre zabránenie šírenia Covid-19, ktoré môžu mať vplyv na zahraničnú mobilitu.

Uvedomujeme si, že všetky tieto alebo obdobné opatrenia môžu znemožniť realizáciu plánovaného pobytu podporeného štipendiom alebo zásadne ovplyvniť jeho priebeh.

Z uvedeného dôvodu Vám preto dôrazne odporúčame pred nástupom na cestu na pobyt podporený štipendiom konzultovať Vaše vycestovanie s domácou a hosťujúcou inštitúciou a riadiť sa ich pokynmi, a v prípade, že vydajú zákaz na realizáciu pobytu, nevycestovať na pobyt. V takomto prípade si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nás o zrušení pobytu, a teda štipendia, informovali čo najskôr.

V prípade, že ste už na pobyt podporený štipendiom nastúpili a pre vniknutú situáciu (obmedzenia, ktoré nevyplynuli z vlastného rozhodnutia, ale boli nariadené inštitúciou alebo štátnym orgánom) ho musíte predčasne ukončiť, dovoľujeme si Vás informovať, že je potrebné riadne pobyt ukončiť, t. j. predložiť potvrdenia požadované v rámci konkrétneho štipendijného programu, ako aj správy o pobyte, kde je potrebné vysvetliť aj dôvody predčasného ukončenia pobytu (situáciu, ktorá vznikla bez vlastného zavinenia treba aj zdokladovať – napr. doložiť oficiálny e-mail inštitúcie, že z dôvodu šírenia Covid-19 ruší Váš pobyt, alebo tzv. printscreen z webstránky potvrdzujúci túto skutočnosť). Vzhľadom na mimoriadnosť situácie budeme pri uznávaní nároku na mesačné štipendium pri predčasnom ukončení pobytu pristupovať, ako keby aj začatý mesiac bol mesiacom stráveným na pobyte v plnej miere – ostatné podmienky v súvislosti so štipendiom ostávajú nezmenené.

Ak Váš pobyt riadne pokračuje a nie je ovplyvnený mimoriadnymi opatreniami na úrovni inštitúcie alebo na úrovni príslušných štátnych orgánov, vzhľadom na mimoriadnu a neustále sa meniacu situáciu Vám oznamujeme, že pre každú ďalšiu výplatu štipendia (napr. pri viacmesačných štipendijných pobytoch každý mesiac spravidla na začiatku mesiaca) budeme až do odvolania požadovať písomné vyhlásenie štipendistu o tom, že pokračuje v pobyte (takéto vyhlásenie musí zaslať príslušnému administrátorovi štipendijného programu e-mailom alebo poštou).

V súčasnosti pozastavujeme až do odvolania vyplácanie štipendií a grantov v hotovosti na pracoviskách SAIA, n. o., a štipendiá a granty budeme namiesto toho vyplácať bankovým prevodom. Preto Vás prosíme, ak sa Vás to týka, aby ste nás o čísle Vášho účtu informovali čo najskôr, resp. aby ste nás informovali o prípadných zmenách účtu.

Vyššie uvedené postupy sa týkajú štipendií a grantov, ktoré priamo vypláca SAIA, n. o., a to v rámci programov Národný štipendijný program SR, CEEPUS a Akcia Rakúsko – Slovensko. V prípade, že financovanie je zabezpečované aj inou organizáciou (napr. vyplácanie štipendií CEEPUS národnou kanceláriou v krajine pobytu alebo v prípade Akcie Rakúsko – Slovensko vyplácanie prostredníctvom OeAD-GmbH), je potrebné sa informovať o podmienkach danej organizácie v tejto mimoriadnej situácii.

 


3. 3. 2020

 

Vážení štipendisti,

súčasná situácia ohľadom šírenia nového koronavírusu Covid-19 vo všetkých z nás vyvoláva otázky, ktoré súvisia s našou osobnou bezpečnosťou, a prenesene tiež s bezpečnosťou našich blízkych. Aj preto sme sa rozhodli zosumarizovať niektoré skutočnosti, aby sme toto kritické obdobie spoločne zvládli.

V prvom rade netreba prepadať panike, keďže práve takýto stav prináša so sebou komplikácie, že ľudia môžu konať neracionálne, bez overovania si skutočných faktov a môžu v panike zohľadňovať odporúčania nezaložené na vedeckom poznaní objektívnej situácie a privodiť si tak škody. Pristupovať treba k vzniknutej situácii s rozvahou, obozretne, primerane a ľudsky dôstojne.

Pred akýmkoľvek vycestovaním sa informujte vo svojej hosťujúcej inštitúcii o aktuálnej situácii na mieste plánovaného pobytu a o prípadných inštitucionálnych alebo národných opatreniach alebo obmedzeniach v súvislosti s cestujúcimi prichádzajúcimi zo zahraničia. Rovnako konzultujte situáciu aj na domácej inštitúcii.

Pri plánovaní svojej cesty, ako aj počas jej realizácie, sledujte, prosím, cestovné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZV; http://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/staty_sveta), a to pre cieľové krajiny, prípadne pre krajiny, ktorými budete prechádzať, a riaďte sa uvedenými odporúčaniami. Rovnako si zistite vopred pre prípad potreby kontaktné údaje na slovenský zastupiteľský úrad v danej krajine (v prípade, ak v danej krajine slovenský zastupiteľský úrad nie je zriadený, tak v najbližšej krajine). Taktiež odporúčame pred akoukoľvek zahraničnou cestou zaregistrovať sa na stránke MZV (https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/registracia-pred-cestou-do-zahranicia), aby ste mohli byť dostatočne včas oboznámení s aktuálne vydanými varovaniami pre krajiny, do ktorých cestujete.

Pravidelne tiež sledujte aktuálne odporúčania a informácie zverejnené k téme koronavírusu Covid-19 Svetovou zdravotníckou organizáciou (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019), hlavným hygienikom Slovenskej republiky (http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153), ako aj národnými autoritami v krajine Vášho pobytu.

V súvislosti s organizáciou ciest do zahraničia odporúčame uzatvárať si také cestovné poistenie, ktoré pokryje nielen zdravotné ošetrenie v zahraničí v prípade choroby, ale aj prípadné stornopoplatky pri  zrušení cesty alebo potreby predčasného ukončenia cesty. Berte tiež do úvahy obmedzenia platnosti cestovného poistenia tej-ktorej poisťovne, aby Vaše zabezpečenie bolo relevantné s ohľadom na konkrétnu situáciu.

Pre Vašu osobnú ochranu, ako aj ochranu ľudí vo Vašom okolí, prosím, venujte v tomto období zvýšenú pozornosť hygienickej prevencii – podrobnosti sme pre Vás zosumarizovali na tomto linku (PDF dokument).

V súvislosti s udeleným štipendiom v rámci programov Národný štipendijný program SR, CEEPUS a Akcia Rakúsko - Slovensko by sme ešte radi pripomenuli:

 1. v prípade uvažovania o zmenách v pobyte oproti schválenému pobytu (teda napr. plánovanie posunu nástupu na pobyt, skrátenia pobytu, predčasného ukončenia pobytu alebo nenastúpenia na pobyt), tieto plány vždy konzultujte vopred čo najskôr so zodpovedným administrátorom programu;
 2. treba tiež brať do úvahy, že v rámci štipendijných programov naša organizácia SAIA iba financuje pobyt, ktorý realizuje a zabezpečuje si ho štipendista, z uvedeného dôvodu by o aktuálnej situácii mal štipendista primárne tiež komunikovať s hosťujúcou a aj s domácou inštitúciou;
 3. zmeny v pobytoch sa budú zo strany SAIA posudzovať individuálne, a to s ohľadom na aktuálnu situáciu vo svete a na Slovensku a možnosť uplatnenia princípov vyššej moci, ak takýto prípad nastane; zároveň však všetky zmeny musia prebehnúť štandardným spôsobom v súlade s podmienkami programu (len pripomíname, že nemôžeme priznať finančné plnenie nad rámec, alebo v rozpore s podmienkami programu, z ktorého bolo štipendium udelené).

V prípade otázok k pobytu, ktorý sa realizuje na základe medzivládnej bilaterálnej dohody (resp. programu spolupráce medzi ministerstvami školstva), prosím, s otázkami kontaktujte Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, resp. národnú autoritu štátu, z ktorej ste dostali pridelené štipendium. V prípade otázok k pobytu, ktorý sa realizuje na základe jednostrannej ponuky zahraničnej strany, kontaktujte príslušnú organizáciu, ktorá Vám štipendium udelila.

Veríme, že aj pomocou týchto našich informácií sa Vám podarí primerane a zodpovedne sa zariadiť v súvislosti s Vaším pobytom podporeným štipendiom. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať - kontakty nájdete na našej stránke tu.

 

SAIA, n. o.