Výzva schémy malých grantov - BIN SGS03 - Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 2014 – 2021 - Island, Lichtenštajnsko alebo Nórsko

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila výzvu na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (kód výzvy: BIN SGS03).

Zdrojom financovania projektov je Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a štátny rozpočet Slovenskej republiky. Ide o poslednú výzvu vyhlásenú Výskumnou agentúrou v rámci programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP financovanú z Grantov EHP a Nórska v programovom období 2014-2021.

Oprávnenými žiadateľmi sú vysoké a stredné školy na Slovensku (všetky regióny SR), pričom žiadateľ musí mať najmenej jedného partnera z donorských krajín (Island, Lichtenštajnsko alebo Nórsko).

Výzva podporí medzinárodnú mobilitu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a donorskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) s cieľom zvýšiť kvalitu a relevantnosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku najmä v dvoch hlavných oblastiach podpory: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Ide o poslednú výzvu vyhlásenú Výskumnou agentúrou v rámci programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP financovanú z Grantov EHP a Nórska v programovom období 2014-2021.

Výška finančného príspevku na projekt: od 5 000 EUR do 200 000 EUR

Alokácia na výzvu: 1 058 824 EUR

Dátum uzatvorenia výzvy: 30. jún 2022

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.

Viac informácií o Výzve je dostupných na webovej stránke správcu programu: vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy.