Štipendium Krídla - podpora študentov na zahraničných vysokých školách

Organizácia PROVIDA ponúka talentovaným študentom štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára pod názvom Štipendium Krídla

Štipendium Krídla podporuje mladých talentovaných študentov, ktorí boli prijatí na niektorú z prestížnych zahraničných univerzít.

Cieľom štipendia je podporiť študentov, ktorí majú schopnosť a potenciál priniesť originálne riešenia vybraných spoločenských problémov a chcú sa angažovať vo svojom obore v prospech lepšej spoločnosti.

 

Kritériá výberu

- Schopnosti - pri výbere víťaza zavážia tvoje dosiahnuté študijné a profesionálne výsledky, ocenenia, vydané publikácie a pod,
- Angažovanosť - máš reálny plán, ako sa budeš vo svojej oblasti angažovať pre dobro širšej spoločnosti a to počas štúdia i po jeho ukončení,
- Osobná integrita - zaujímajú nás tvoje hodnoty. Čo pre teba znamená etika? Ako sa budeš snažiť riešiť etické problémy v rámci svojej profesie?

AKO SA PRIHLÁSIŤ?
- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (1 x A4)
- motivačný list v slovenskom jazyku (1 x A4)
- email: stipendiumkridla@provida.sk


Pozn.: zaslaním materiálov súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov Nadáciou PROVIDA na účely programu Štipendium Krídla a to do momentu vyhlásenia výsledkov.

 

Termín uzávierky: 30. septembra 2021

Životopis a motivačný list je potrebné zaslať e-mailom na adresu stipendiumkridla@provida.sk.

 

Poskytovaná podpora: 5000 eur (suma bude rozdelená medzi najlepších uchádzačov)


Podrobné informácie o štipendijnom programe nájdete na web-stránke nadácie PROVIDA: http://provida.sk/sk/stipendium-kridla