Výzva na predkladanie prihlášok hosťujúcich lektorov v tematických okruhoch: politické vedy a verejná správa, vedy o vode, európske politické systémy a spolupráca, vojenské vedy, kriminalistika a krízový manažment.
Úspešní uchádzači strávia týždeň (24.-30.10.2022) na prednáškovom pobyte, ktorý bude zahŕňať verejné prednášky, workshopy, konzultácie a odborné diskusné podujatia organizované fakultami a výskumnými inštitútmi univerzity. Univerzita verejných služieb hradí cestovné náklady, ubytovanie, stravné a honorár 1000 EUR.

Uzávierka podávania žiadostí: 31. august 2022
Podrobné informácie a podávanie žiadostí: https://reg.uni-nke.hu/index.php/338115?newtest=Y&lang=en