Nórske granty - Podpora spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila dňa 30.11.2021 Výzvu na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (kód výzvy: BIN SGS02).

Výzva je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva podporí rozvoj spolupráce medzi vysokými školami, strednými školami a súkromnými podnikmi na Slovensku a v Nórsku.

Cieľom výzvy je zvýšenie kvality a dôležitosti vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku v dvoch programových oblastiach, ktorými sú zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Stredné školy sa môžu uchádzať o podporu partnerských projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy (OVP), alebo na preklenutie rozdielu medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce.

Vysoké školy môžu prihlasovať partnerské projekty, ktoré rozvíjajú ich spoluprácu s malými a strednými podnikmi a vzdelávacími inštitúciami a podporujú kariérny rozvoj výskumných pracovníkov.

Výška finančného príspevku na projekt je v rozmedzí od 10 000 eur do 200 000 eur.

Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 470 588 eur.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme: egrant.

Uzávierka podávania žiadostí je: 28.2.2022

Podrobné informácie o výzve nájdu záujemcovia na webovej stránke Výskumnej agentúry - správcu programu: vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy.