MEXIKO - Štipendiá excelentnosti mexickej vlády pre zahraničných uchádzačov – výzva 2022

Ministerstvo zahraničných vecí (SRE - Secretaría de Relaciones Exteriores) prostredníctvom Mexickej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (AMEXCID - Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo) pozýva zahraničných uchádzačov, ktorí majú záujem o štúdium v ​​Mexiku, zúčastniť sa „Výzvy na štipendiá excelentnosti mexickej vlády pre zahraničných uchádzačov 2022“.

Typy pobytov:

Výšky štipendií:

  • $11,700.36 mexických pesos na: Študentská mobilita na bakalárskej úrovni; Študentská mobilita na magisterskej úrovni; Výskumné pobyty na magisterskej; Špecializačné štúdium; Magisterské štúdium
  • $14 625,45 mexických pesos na: Výskumné pobyty na doktorandskej a postdoktorandskej úrovni; Doktorandské štúdium; Lekárske odbory a pododbory; Vysoko špecializované lekárske kurzy

Výzva je zverejnená na webovej stránke Mexickej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785  

Prihlášky sa musia podávať elektronicky prostredníctvom systému riadenia akademickej spolupráce (SIGCA): https://sigca.sre.gob.mx/login

SIGCA je otvorená pre registrácie: od 20. júna 2022, 18:00 hod. do 24. júla 2022, 23:59 hod. (miestneho času v Mexico City).

Výzva je otvorená pre uchádzačov z viac ako 180 krajín v rámci bilaterálnych dohôd, multilaterálnych mechanizmov a špeciálnych dohôd, medzi nimi aj pre uchádzačov zo Slovenskej republiky. Štipendijný pobyt je možné absolvovať na jednej z viac ako 70 mexických vysokoškolských inštitúcií (IES - Instituciones de Educación Superior), z ktorých všetky majú akademické programy zaregistrované v národnom postgraduálnom systéme Národnej rady pre vedu a techniku. Tieto programy svedčia o pokroku, ktorý krajina dosiahla v rôznych oblastiach vied a humanitných vied.

Uchádzači predkladajú potrebnú dokumentáciu podľa špecifikácií SIGCA a Štipendijnej výzvy 2022.

Výsledky výberového konania budú zverejnené 15. augusta 2022.

Štipendiá sa udeľujú výlučne na študijné odbory a inštitúcie uvedené vo Výzve na štipendiá 2022. Tento rok Mexická agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (AMEXCID) udeľuje zúčastneným krajinám viac ako 300 štipendií.

Štipendiá sa poskytujú v závislosti od rozpočtových možností štipendijného programu.

Prostredníctvom udelenia štipendií excelentnosti mexickou vládou pre zahraničných študentov Mexiko posilňuje svoju úlohu aktéra s globálnou zodpovednosťou a opätovne potvrdzuje svoj záväzok podporovať akcie spolupráce na podporu tvorby ľudského kapitálu na vysokej úrovni. Prítomnosť zahraničných študentov, akademikov a vedcov, žien a mužov v Mexiku, prispieva k budovaniu trvalých a dlhodobých mostov dialógu, ktoré obohacujú zahraničnopolitickú agendu o činy výnimočnej hodnoty pre krajinu a jej zahraničných partnerov. Podobne vysoké školy a mexická akademická komunita profitujú z väčšej internacionalizácie.