Štipendium Martina Filka 2023

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2023/2024.

Cieľom Štipendia Martina Filka je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre prácu v štátnej správe podľa § 36 ods. 3 písm. d) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík.
 
V rámci Štipendia Martina Filka je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej literatúry, zdravotné poistenie a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov štúdia na zahraničnej vysokej škole, pričom ako protihodnotu sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať tri roky v štátnej správe.
 
Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium (v prípade ich výberu im nárok na štipendium vzniká až po zápise na štúdium na zahraničnej vysokej škole), sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého stupňa alebo tretieho stupňa uskutočňovaného dennou formou štúdia.
 
Vysoké školy, na ktorých sa  študenti uchádzajú o štúdium, na ktoré sú študenti prijatí, alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta vrátane v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2022 alebo do 200. miesta vrátane v rebríčku RePEc. 
 
Viac informácií nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o..