TURECKO - Štipendiá tureckej vlády

V rámci štipendijného programu Türkiye Burslari (štipendium tureckej vlády) je možné získať štipendium na krátkodobé výskumné pobyty alebo celé štúdium v Turecku. 

Výskumné štipendiá (na 3 až 12 mesiacov) sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku a pre vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov). Uzávierka je štyrikrát ročne (31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december).

Štipendiá na celé bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium sú určené záujemcom zo všetkých krajín
sveta. Systém na podávanie žiadostí sa otvára 10. januára. Uchádzač o bakalárske štúdium musí mať menej ako 21 rokov, o magisterské menej ako 30 rokov a doktorandské štúdium menej ako 35 rokov. Súčasťou štipendia je ročný kurz tureckého jazyka.
Bližšie informácie: 

Uzávierka: 20. február 2023 (štipendiá na štúdium), 31. marec 2023 (výskumné štipendiá). 

Viac infomrácií: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/whyturkiyescholarships alebo https://www.turkiyeburslari.gov.tr/announcements/turkiye-scholarships-2023-applications-39