NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné a umelecké pobyty v akademickom roku 2024/2025

 

Typ štipendijného programu

Uzávierka žiadostí

Študijné štipendiá

Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín (10 – 24 mesiacov)

15. november 2023

 

Výskumné štipendiá

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty (1 – 6 mesiacov)

15. november 2023 a 30. apríl 2024

Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné pobyty (7 – 12 mesiacov)

15. november 2023

Štipendiá na výskumné pobyty v rámci doktorátov pod dvojitým vedením alebo spoločných doktorandských programov (cotutelle) (maximálne 2 roky)

15. november 2023

Štipendiá pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov na výskumné pobyty (1 – 3 mesiace)

15. november 2023 a 30. apríl 2024

Štipendiá pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)

15. november 2023 a 30. apríl 2024

Umelecké štipendiá

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore architektúra (10 – 24 mesiacov)

25. september 2023

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore hudba (10 – 24 mesiacov)

28. september 2023

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore (10 – 24 mesiacov)

2. november 2023

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia a film (10 – 24 mesiacov)

30. november 2023

Štipendiá pre VŠ učiteľov umeleckých smerov a architektúry (1 – 3 mesiace)

15. november 2023 a 30. apríl 2024

Exkurzie

Odborné exkurzie a študentské praxe

1. november 2023

1. február 2024- predpokladaná uzávierka

1. máj 2024 - predpokladaná uzávierka