Príspevok z daní pre SAIA?

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie 2 % (resp. 3 % u dobrovoľníkov, alebo 1 % u právnických osôb) dane z Vášho príjmu za rok 2022 našej neziskovej organizácii.

SAIA je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Na základe zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale aj prostredníctvom ďalších programov financovaných z domácich a zahraničných zdrojov, umožňuje SAIA stovkám študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov absolvovať v zahraničí študijné, prednáškové a výskumné pobyty.

Zároveň sa snažíme propagovať slovenské vysoké školy a výskumné organizácie pre záujemcov zo zahraničia. Ďalšou, nemenej dôležitou aktivitou SAIA je – v spolupráci s inými organizáciami a inštitúciami – aj hľadanie riešení pri odstraňovaní prekážok súvisiacich s mobilitou študentov a výskumníkov (či už v oblasti vysokoškolskej legislatívy, zdaňovania, sociálneho alebo zdravotného zabezpečenia a podobne). Okrem toho radi organizujeme rôzne zaujímavé školenia pre ďalší osobný a profesijný rozvoj doktorandov a mladých výskumníkov, ale taktiež sa snažíme iniciovať rozvoj obdobných školení aj na vysokých školách a výskumných pracoviskách.

Aj v roku 2023 by sme radi uskutočnili viacero aktivít, ktoré by viedli k zlepšeniu informovanosti o medzinárodnej spolupráci, k zvýšeniu povedomia o nej v oblasti vzdelávania a vedy, ako aj k zlepšeniu našich služieb. Keďže naše grantové prostriedky sú viazané zväčša na konkrétne projekty, musíme hľadať zdroje na financovanie aktivít, ktoré priamo do rámca už existujúcich projektov nie vždy spadajú. Z Vašich príspevkov by sme chceli realizovať najmä nasledujúce oblasti:

  • zlepšovanie verejných on-line nástrojov,
  • výmena skúseností a informácií na medzinárodnej úrovni s cieľom skvalitňovania našich služieb,
  • zapojenie sa do projektov a programov podporujúcich internacionalizáciu vysokého školstva a vedy a ich administrácia,
  • vylepšenie vnútorných procesov a skvalitnenie práce na pracoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a v Žiline.

V prípade, že sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 (3 alebo 1) % dane z príjmu našej organizácii, naše údaje sú:

  • názov organizácie: SAIA, n. o.
  • sídlo: Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
  • IČO: 31821596
  • právna forma: nezisková organizácia