https://www.pexels.com/sk-sk/fotka/turisticka-atrakcia-architektura-tancovanie-statie-1919077/

SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"RUSKO: štipendiá na štúdium a výskum"

20. októbra 2021 (streda) o 14:00 hod.

Link na pripojenie: https://bit.ly/3azD4CF

Program webinára:

Programy SAIA
Štipendiá pre študentov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do Ruskej Federácie:

 1-mesačný letný kurz ruského jazyka,
2-mesačná jazyková stáž počas vysokoškolského štúdia,
5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia,
1- až 10-mesačný výskumný pobyt,
celé bakalárske štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody,
celé magisterské štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody,
celé štúdium na základe Dodatku č. 2 k medzivládnej bilaterálnej dohode vo vedných oblastiach: jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo


AKO NA PODÁVANIE ŽIADOSTI:
on-line v ruskom systéme najneskôr do 31. 10. 2021 23.59 hod.
on-line na stránke SAIA do 9. 11. 2021 o 15:00 hod
v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka)


Viac informácií o štipendiách do Ruska