Zverejňovanie dokumentácie v súvislosti s projektom CARLiS (program Interreg VA SK-AT)

V súvislosti s realizáciou projektu "CARLiS (Careers in Life Sciences) - Rozvoj kapacít a programov pre doktorandov v oblasti vied o živej prírode pre ich lepšie uplatnenie na trhupráce/Entwicklung von Kapazitäten und Programmen für Doktoranden im Bereich Lebenswissenschaften zur besserenEtablierung auf dem Arbeitsmarkt" sa uskutočnil nákup nižšie uvedených služieb a tovarov:

 

NFP305010ABB8
č. Zmluvy: Z SKATV608
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-AT/2016/01