Programy

Akademické mobility
Program Akademické mobility sa spája so vznikom SAIA v roku 1990. Jeho zámerom už v tom čase bolo umožniť mladým ľuďom ľahší prístup k informáciám o mobilitách študentov, doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. Program finančne podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program, ktorého cieľom je zintenzívniť spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy medzi Rakúskom a Slovenskom. Program financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum Rakúskej republiky na základe dohody, ktorá bola podpísaná v roku 1992. SAIA je administrátorom programu. Program finančne podporuje projekty a štipendiá pre študentov, doktorandov a výskumníkov.

CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) podporuje spoluprácu vysokých škôl z 15 krajín (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko). Program vznikol v roku 1994 a zameral sa najmä na multilaterálnu spoluprácu vysokých škôl a ECTS. Súčasný program CEEPUS III (v platnosti od roku 2011), je zameraný na mobilitu študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov formou podpory spolupracujúcich sietí a individuálnych mobilít, pričom prioritou je podpora sietí spolupracujúcich na vytváraní spoločných študijných programov. Na Slovensku program financuje MŠVVaŠ SR. SAIA je národnou kanceláriou programu na základe zmluvy s MŠVVaŠ SR.

Národný štipendijný program
Cieľom Národného štipendijného programu, financovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, je podporiť mobilitu slovenských a zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Vytvorenie programu schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005 ako súčasť Akčného plánu SR pre implementáciu Lisabonskej stratégie. V apríli 2006 bola na základe výsledkov verejného obstarávania podpísaná zmluva medzi MŠ SR a SAIA, n. o., o zabezpečení programu v rokoch 2006 – 2010. V roku 2009 vláda SR rozhodla o pokračovaní programu v rámci Modernizačného programu: Slovensko 21 a SAIA, n. o., bola opäť vybratá za administrátora programu. Od roku 2007 prebieha podávanie, administrácia a hodnotenie žiadostí on-line cez portál www.stipendia.sk.

EURAXESS Slovensko
EURAXESS Slovensko, centrá pre výskumných pracovníkov a výskumné organizácie, je súčasťou európskej siete EURAXESS približne 600 servisných centier v 42 krajinách. Centrá začali postupne vznikať v roku 2004 na základe iniciatívy Európskej komisie. Jej cieľom je podporovať výskumníkov, ktorí majú záujem o zahraničnú mobilitu a rozvoj svojej kariéry v Európe i mimo nej. Okrem informácií o možnostiach ďalšieho vzdelávania a pracovných príležitostiach prináša množstvo praktických informácií týkajúcich sa života a práce v krajinách, ktoré sú do iniciatívy zapojené.

Štipendium pre francúzskych lektorov na Slovensku (BPDFS)
Štipendiá pre lektorov francúzskeho jazyka pôsobiacich na stredných a vysokých školách na Slovensku. Program administruje SAIA, n. o., v spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku.

Ďalšie projekty

Ukončené programy