Ďalšie projekty

SAIA, n. o. sa v rámci svojej činnosti uchádza o financovanie v rôznych schémach. Aktuálne sa podieľame na týchto projektoch:

EURAXESS TOPIV (Horizont 2020) (2018 - 2021) - projekt zameraný na posilnenie činnosti európskej siete EURAXESS a vnútornej spolupráce;

CARLiS - Kariéra v oblasti vied o živej prírode (Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko) (2020 - 2022) - projekt zameraný na zlepšenie doktorandského vzdelávania v oblasti vied o živej pírode, lepšiu spoluprácu medzi akademickým a súkromným sektorom, na základe spoznania potrieb zamestnávateľov a identifikovaných "chýbajúcich prvkov" vo vzdelávaní doktorandov - vytvorenie školení a posilnenie inštitucionálnych kapacít na poskytovanie medzisektorového kariérneho tréningu, ktorý by pomáhal doktorandom v príprave na budúce pôsobenie mimo akademickej obce;

Discovery Learning (Horizont 2020) (2020 - 2022) - projekt orientovaný na ďalšíe vzdelávanie doktorandov s ohľadom na otvorenú vedu a inovácie, testovanie prakticky zameraných školení pre doktorandov a overovanie metodológie;

Uniwelis - Podpora internacionalizácie vysokých škôl prostredníctvom profesionalizácie služieb poskytovaných mobilným akademickým pracovníkom (Erasmus+) (2020 - 2023) - projekt s cieľom zlepšiť služby pre prichádzajúcich zahraničných doktorandov a akademických pracovníkov prostredníctvom vytvorenia strategického rámca modelových podporných služieb pre zahraničných akademických pracovníkov, vrátane online aplikácie, zberu príkladov dobrej praxe, školení pre administratívnych a riadiacich pracovníkov.