EURAXESS Slovensko

EURAXESS – Researchers in Motion je od roku 2004 kľúčovou iniciatívou ­Európskej komisie a krajín zapojených do rámcových programov pre ­výskum EÚ. Jej cieľom je podporovať výskumníkov, ktorí majú záujem o zahraničnú mobilitu a rozvoj svojej kariéry v Európe i mimo nej. Okrem ­informácií o možnostiach ďalšieho vzdelávania a pracovných príležitostiach prináša množstvo praktických informácií týkajúcich sa života a práce v krajinách, ktoré sú do iniciatívy ­zapojené.

Iniciatíva využíva na komunikáciu s výskumníkmi a  výskumnými organizáciami, ako aj s ďalšími zainteresovanými stranami, európsku sieť s viac ako 600 centier EURAXESS v 42 krajinách, ktoré poskytujú informácie a bezplatné služby týkajúce sa rôznych aspektov mobility (napr. sociálne zabezpečenie, daňové otázky, víza a povolenie na pobyt, možnosti vzdelávania pre rodinných príslušníkov). Napomáhajú tak odstraňovaniu prekážok súvisiacich s priebehom mobility a zjednodušujú procesy s tým súvisiace.

Ďalším dôležitým nástrojom, ktorý iniciatíva využíva, je európsky portál EURAXESS https://euraxess.ec.europa.eu/.  Umožňuje nájsť vhodnú kariérnu príležitosť, získať zahraničnú skúsenosť, nadviazať zaujímavú spoluprácu, či prijať talentovaného výskumníka na výskumnú inštitúciu. Venuje sa aj Európskej charte výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov – odporúčaniam, ktoré prijala Európska komisia s cieľom zlepšiť pracovné podmienky a príležitosti pre profesionálny rozvoj pre výskumných pracovníkov v celej Európe a prispieť tak k zatraktívneniu európskeho výskumného priestoru pre špičkových výskumníkov z celého sveta. Zároveň sa snaží aj o prepojenie s komunitami európskych výskumníkov v tretích krajinách mimo EÚ (EURAXESS Worldwide).

Slovenskú sieť EURAXESS tvoria pracoviská SAIA, ktoré sídlia okrem Bratislavy aj v Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach a od júla 2020 je súčasťou siete aj Slovenská akadémia vied prostredníctvom svojho kontaktného miesta. EURAXESS Slovensko spolupracuje s koordinátormi národných sietí EURAXESS v ďalších krajinách, ako aj s ďalšími inštitúciami na európskej a národnej úrovni, ktoré sú s činnosťou centier spojené.

NÁRODNÝ PORTÁL EURAXESS

Okrem európskeho portálu existujú aj národné portály EURAXESS krajín zapojených do tejto iniciatívy, ktoré sú na európsky portál v niektorých častiach prepojené. Na ­Slovensku takýto portál vytvorila a  spravuje v  rámci EURAXESS Slovensko SAIA, n.  o. Slovenský portál EURAXESS (www.euraxess.sk)  má dve samostatné jazykové verzie. Slovenská verzia je ­určená slovenským výskumníkom, ktorí uvažujú o pôsobení v zahraničí, ale taktiež slovenským výskumným organizáciám, ktoré by chceli na svojej pôde privítať výskumníkov zo zahraničia. Anglická verzia poskytuje informácie dôležité pre zahraničných výskumníkov, ktorí majú záujem pôsobiť na Slovensku.

Národný portál EURAXESS

Európsky portál EURAXESS - Researchers in Motion

Slovenská sieť centier EURAXESS

Európska sieť centier EURAXESS