Štipendium pre francúzskych lektorov na Slovensku (BPDFS)

Bourse de Perfectionnement à la Didactique du Français en Slovaquie - version française

Štipendium pre francúzskych lektorov (Bourse de Perfectionnement à la Didactique du Français en Slovaquie, BPDFS) je motivačné štipendium pre lektorov francúzskeho jazyka a nejazykových predmetov vyučovaných vo francúzštine, ktorí prichádzajú učiť na slovenské stredné a vysoké školy.

Počet lektorov, ktorí každoročne prichádzajú na slovenské stredné a vysoké školy, je uvedený v bilaterálnej Dohode v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministrom Európy a zahraničných vecí Francúzskej republiky na obdobie rokov 2021-2024

Program vychádza zo záujmu oboch strán podporovať a rozširovať sieť lektorov francúzštiny a nejazykových predmetov vyučovaných vo francúzštine, ktorí majú francúzštinu ako materinský jazyk a chcú pracovať na slovenských stredných a vysokých školách.

V školskom/akademickom roku 2023/2024 francúzski lektori pôsobia na nasledujúcich školách:

 • Gymnázium J. G. Tajovského v Banskej Bystrici 
 • Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach 
 • Gymnázium Metodova v Bratislave
 • Stredná športová škola v Nitre 
 • Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne 
 • Gymnázium bilingválne v Žiline

 • Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 
 • Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta 
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická a Filozofická fakulta 
 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Po administratívnej stránke program zabezpečuje Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave a SAIA, n. o., ktorá zabezpečuje proces výberu lektorov a mesačné vyplácanie štipendií.

Štipendiá sú lektorom vyplácané v štyroch sadzbách, podľa ich špecializácie:

 • Štipendiá v 1. sadzbe (500 €) sú určené pre lektorov zamestnaných na stredných školách a univerzitách.
 • Štipendiá v 2. sadzbe (650 €) sú určené pre lektorov zamestnaných na bilingválnych stredných školách, ktorí zabezpečujú koordináciu niektorého jazykového, či nejazykového predmetu v týchto sekciách a /alebo organizovanie siete lektorov a pre lektorov univerzít, u ktorých je požadovaná pedagogická prax a/alebo osobitné spôsobilosti.
 • Štipendium v 3. sadzbe (150 €) môže byť vo výnimočných prípadoch udelené osobe vykonávajúcej výchovno-vzdelávacie aktivity v prijímajúcej škole, ak táto zabezpečuje koordináciu jazykového alebo nejazykového predmetu.
 • Štipendium v 4. sadzbe (250 €) sú určené pre lektorov zamestnaných na stredných školách a univerzitách na polovičný uväzok.

Štipendium BPDFS môže byť obnovené o jeden až dva roky, vo výnimočných prípadoch aj na tri roky v prípade, že príslušná škola, Francúzske veľvyslanectvo alebo lektor podajú riadne odôvodnenú žiadosť, a ak k žiadosti výberová komisia zaujme súhlasné stanovisko. Žiadosti na nadchádzajúci školský/akademický rok musia byť podané do konca apríla. V prípade obnovenia štipendia na nasledujúci školský/akademický rok, bude môcť lektor poberať štipendium BPDFS aj počas dvoch letných mesiacov (júl a august).

V prípade uvoľnenia miesta francúzskeho lektora na slovenskej škole je každoročne koncom apríla vypísaná výzva na predkladanie žiadostí na konkrétne voľné miesta. Profily lektorov sú publikované na stránke SAIA, n. o., Francúzskeho veľvyslanectva (http://www.ambafrance-sk.org/) a na internetových stránkach vo Francúzsku (www.fle.fr, Pôle Emploi, Le Français dans le monde, ...)

Výsledky výberového konania na školský/akademický rok 2023/2024

Výzva na školský/akademický rok 2023/2024

Výsledky výberového konania na školský/akademický rok 2022/2023

Výzva na školský/akademický rok 2022/2023

Výsledky výberového konania na školský/akademický rok 2021/2022

Výzva na školský/akademický rok 2021/2022

Výsledky výberového konania na školský/akademický rok 2019/2020

Výzva na školský/akademický rok 2019/2020

Výsledky výberového konania na školský/akademický rok 2018/2019

Výzva na školský/akademický rok 2018/2019

Výsledky výberového konania na školský/akademický rok 2017/2018

Výzva na školský/akademický rok 2017/2018

Výsledky výberového konania 2016/2017

Výzva na školský/akademický rok 2016/2017

Výsledky výberového konania 2015/2016

Výzva na školský/akademický rok 2015/2016

Výsledky výberového konania 2014/2015

Výzva na školský / akademický rok 2014/2015

Výzva na školský / akademický rok 2013/2014

Výsledky výberového konania 2013/2014

Výzva pre školský / akademický rok 2012/2013

Výsledky výberového konania 2012/2013