Ukončené programy

Štipendijný program EHP Slovensko (Granty EHP)
Štipendijný program EHP Slovensko, financovaný z Gratov EHP a príspevku zo štátneho rozpočtu SR, je jedinečným nástrojom pre zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl, ako aj rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku a partnerskými organizáciami v donorských štátoch Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku.

Sciex - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
Cieľom programu Sciex-NMSch je prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych nerovností v rozšírenej Európskej únii prostredníctvom podporovania vedeckých kapacít výskumných pracovníkov v nových členských štátoch EÚ (NČŠ) a udržateľných výskumných partnerstiev medzi ôsmimi NČŠ a Švajčiarskou konfederáciou. Sciex-NMSch poskytuje štipendiá na výskumné projekty vo všetkých akademických disciplínach, v ktorých chcú dvaja výskumní pracovníci alebo pracoviská zo Švajčiarskej konfederácie a NČŠ spolupracovať a majú potrebné odborné znalosti a kvalifikované ľudské zdroje. Program je financovaný v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii; na podporu pobytov slovenských výskumníkov vo Švajčiarsku je vyčlenených 1 393 500 CHF. Koordinačnou jednotkou programu na Slovensku je SAIA, n. o., na základe Zmluvy o realizácii projektu č. SFM01090001 "Zabezpečenie činnosti Koordinačnej jednotky pre Štipendijný fond" zo dňa 23. 3. 2010; činnosť koordinačnej jednotky je financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Central European University
Central European University (CEU) - Stredoeurópska univerzita je medzinárodne uznávaná vzdelávacia inštitúcia, ktorá spája študentov z viac ako 100 krajín sveta. Poskytuje odbory v oblasti spoločenských a humanitných vied. Riadi sa mottom: Feed your mind, find your passion.

Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania - Finančný mechanizmus EHP / Nórsky finančný mechanizmus
Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania vznikol s cieľom posilniť bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu v oblasti vzdelávania medzi Slovenskom a inštitúciami v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Možnosť predkladať projekty a žiadať o granty mali v dvoch výzvach všetky typy slovenských stredných a vysokých škôl v spolupráci s partnermi v cieľových krajinách. Maximálna dĺžka projektov je 27 mesiacov. Stredné školy mohli získať grant v max. výške 50 000 EUR a vysoké školy v max. výške 150 000 EUR v rámci dvoch výziev na predkladanie projektov. Prvé projekty predložené slovenskými strednými a vysokými školami boli schválené v júni 2008. Program končí v apríli 2011. Fond NIL je financovaný vládami Nórska, Islandu a Lichtenštajnska v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. SAIA má vo fonde úlohu sprostredkovateľa.