Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania - Finančný mechanizmus EHP / Nórsky finančný mechanizmus

 

Vstupom do Európskej únie sa Slovenská republika stala aj súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Na podporu sociálnej a ekonomickej kohézie v rámci rozšíreného EHP Island, Lichtenštajnsko a Nórsko vytvorili Finančný mechanizmus EHP (FM EHP) a Nórsky finančný mechanizmus (NFM). Ich cieľom je prispieť k zmierneniu hospodárskych a sociálnych nerovností v EHP prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty v rôznych oblastiach. Tzv. štipendijné fondy na podporu spolupráce, transferu know‑how, mobilít študentov a učiteľov do a z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska boli v programovom období 2004 - 2009 implementované v 11 krajinách strednej a južnej Európy.

Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania, financovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, ktorého sprostredkovateľom je SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra), bol vytvorený s cieľom posilnenia bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce medzi študentmi, učiteľmi a odborníkmi stredných a vysokých škôl pôsobiacich na Slovensku s partnermi v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku prostredníctvom vytvárania spolupracujúcich sietí. Nórsko, Island a Lichtenštajnsko financovali 85 % a Slovenská republika zostávajúcich 15 % blokového grantu.

Vďaka tejto podpore v celkovej výške 2,4 miliónov eur Fond NIL v období od 1. 7. 2007 do 30. 4. 2011 prispieval k výmene skúseností, podpore mobility študentov, učiteľov a výskumníkov, vytváraniu spoločných študijných programov, organizácii seminárov, konferencií a odborných exkurzií, ako aj spoznávaniu kultúry a jazyka. Vzájomným zdieľaním znalostí sa školy inšpirovali pri tvorbe študijných programov a učebných pomôcok využiteľných v každodennej pedagogickej praxi.

V dvoch výzvach na predkladanie projektových žiadostí vyhlásených v rámci tohto programu bolo podporených 26 projektov. O nenávratný finančný príspevok sa v oboch výzvach mohli uchádzať všetky stredné školy zaradené do siete škôl v SR a štátom uznané vysoké školy majúce za partnera minimálne jednu zahraničnú partnerskú organizáciu z cieľových krajín. V čase vyhlásenia výziev bola maximálna výška nenávratného finančného príspevku (NFP) 50 000 eur pre stredné školy a 150 000 eur pre vysoké školy. 

V rámci prvej výzvy riadiaci vybor Fondu NIL na základe odborného posúdenia 22 žiadostí o nenávratný finančný príspevok hodnotiacimi komisiami rozhodol o pridelení nenávratného finančného príspevku 10 podprojektom – 6 podprojektom stredných škôl, do ktorých boli zapojené 3 partnerské školy z Nórska a 3 z Islandu, a 4 podprojektom vysokých škôl, do ktorých bolo zapojených 6 vysokých škôl z Nórska a 1 z Islandu. Tieto podprojekty boli zrealizované v období od júla 2008 do konca septembra 2010. Celková výška prerozdelených prostriedkov bola približne 800‑tis. eur.

V druhej výzve z 24 predložených žiadostí riadiaci výbor Fondu NIL schválil finančnú podporu pre 3 projekty stredných škôl a 5 projektov vysokých škôl. Do ich podprojektov bolo zapojených celkovo 9 zahraničných partnerov – 2 stredné školy z Nórska, 1 z Lichtenštajnska a 5 vysokých škôl z Nórska a 1 z Islandu. Týmto 8 podprojektom, ktoré sa riešili od apríla 2009 do konca februára 2011, bol prerozdelený príspevok vo výške 705 tis. eur.

V septembri 2009 sa k 18 riešiteľom z prvej a druhej výzvy postupne pridali ďalšie 3 projekty stredných a 5 projektov vysokých škôl. Participovalo na nich 10 zahraničných partnerov z Nórska – 4 v podprojektoch stredných škôl, 6 v podprojektoch vysokých škôl. Podpora týchto podprojektov bola umožnená navýšením nenávratného finančného príspevku na podprojekty Fondu NIL na základe dodatku k Zmluve medzi SAIA, n. o., a Úradom vlády SR ako Národným kontaktným bodom pre FM EHP a NFM. Dodatočne podporené podprojekty boli vybrané z rezervného zoznamu náhradníkov z prvej a druhej výzvy, ktorých projekty boli hodnotiacimi komisiami odporúčané na pridelenie finančnej podpory, ale pôvodne, v dôsledku obmedzeného rozpočtu vyčleneného na tieto výzvy, im príspevok nebol pridelený. Celková prerozdelená suma na financovanie dodatočne schválených podprojektov z FM EHP, NFM a štátneho rozpočtu SR bola približne 699 tis. eur. Dodatočne schválené podprojekty boli oproti podprojektom schváleným v prvej a druhej výzve špecifické tým, že na realizáciu projektov mali najkratšiu dobu. Konečný termín realizácie bol totiž pre tieto podprojekty rovnaký ako pre druhú výzvu, t. j. 28. 2. 2011. Zahraniční partneri konečných prijímateľov boli v tomto prípade výlučne z Nórska.

Pozitívne je, že schválené projekty sa realizovali vo všetkých regiónoch Slovenska. Ďalšou významnou charakteristikou 26 projektov podporených v rámci Fondu NIL bol takmer rovnaký počet zapojených študentov a učiteľov resp. výskumných pracovníkov zo Slovenska a zo strany partnerských organizácií v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. V priebehu ich implementácie bolo do jednotlivých aktivít podprojektov na oboch stranách zapojených približne 800 študentov a  200 učiteľov stredných škôl a 800 študentov bakalárskeho či magisterského štúdia, 170 doktorandov a 350 učiteľov a výskumných pracovníkov. Celkovo bolo v rámci podporených projektov zrealizovaných viac ako 900 mobilít, vytvorených 8 študijných programov, zostavených a vydaných 40 publikácií a 5 slovníkov a zorganizovaných viac ako 700 seminárov, prednášok a konferencií. 

Projekty stredných škôl sa zamerali najmä na budovanie povedomia študentov o životnom prostredí – vrátane zachovania biodiverzity či spracovanie odpadov – a tiež na priblíženie rôznorodého kultúrneho dedičstva zapojených krajín a spôsobov jeho ochrany. V rámci nich bolo zorganizovaných množstvo výmenných pobytov a exkurzií, ktoré umožnili vzájomné stretnutia a spoznávanie sa študentov, upevnenie nadviazaných priateľstiev a vzájomnú výmenu znalostí a skúsenosti. Počas jazykových kurzov sa študenti naučili základy jazyka partnerskej krajiny a vzrástol aj ich záujem spoznávať jej kultúru. Učiteľom projekty umožnili vzájomnú výmenu skúseností v oblasti metodiky výučby a rozšírenie ich profesionálnych kontaktov. Spolupráca vysokých škôl nebola v rámci výzvy tematicky obmedzená. Vo svojich projektoch sa vysoké školy zamerali na priame výmeny študentov, pedagogických a výskumných pracovníkov, ale aj na organizovanie konferencií, workshopov a špecializovaných letných škôl, vytváranie spoločných študijných programov či vydávanie spoločných učebných pomôcok a odborných publikácií v odboroch ako informatika, kryptológia, biológia, športovo‑medicínske vedy, učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy, ošetrovateľstvo a sociálna práca, ekonómia, udržateľný a regionálny rozvoj.

 

- - -

 

Viac informácií o blokovom grante a podporených podprojektoch nájdete aj v prehľadových publikáciách, ktoré sme vydali v marci a v novembri 2010 a v apríli 2011.

 

 

- - -

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.Podporené projekty

Informácie pre konečných prijímateľov

Formuláre pre konečných prijímateľov

Pokyny pre KP k propagácii, publicite a záverečným publikáciám

Informácie o výzvach na predkladanie žiadostí o NFP 0001 a 0002