Publikácie

Bulletin SAIA - informačný mesačník

Publikácie pre záujemcov o pobyty v zahraničí

Publikácie pre záujemcov o pobyty na Slovensku

Iné publikácie

 

BULLETIN SAIA - informačný mesačník 

Odber Bulletinu SAIA / Redakcia
Informačný mesačník SAIA, n. o., o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy.

Bulletin SAIA 5/2023
Téma: Vysokoškolské štúdium v USA a v Kanade

Bulletin SAIA 4/2023
Téma: Vysokoškolské štúdium v krajinách programu CEEPUS

Bulletin SAIA 3/2023
Téma: Vysokoškolské štúdium v Japonsku

Bulletin SAIA 2/2023
Téma: Vysokoškolské štúdium v Rakúsku

Bulletin SAIA 1/2023
Téma: Vysokoškolské štúdium na Taiwane

Bulletin SAIA 12/2022
Téma: Štipendiá s priebežnou uzávierkou podávania žiadostí

Bulletin SAIA 11/2022
Téma: Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd s 18 štátmi, ktoré majú uzávierku 29. novembra 2022

Bulletin SAIA 10/2022
Téma: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2022

Bulletin SAIA 9/2022
Téma: Štipendiá DAAD na akademický rok 2023/2024

Bulletin SAIA 8/2022
Téma: Stáže v inštitúciách EÚ

Bulletin SAIA 6-7/2022
Téma: Výsledky výberových konaní podľa vysokých škôl - štipendiá na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

Bulletin SAIA 5/2022
Téma: Sprievodca akademickými mobilitami

Bulletin SAIA 4/2022
Téma: Čo prináša novela zákona o vysokých školách z pohľadu internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania

Bulletin SAIA 3/2022
Téma: Užitočné informácie v súvislosti s utečeneckou krízou kvôli vojne na Ukrajine
a Sprievodca programom CEEPUS

Bulletin SAIA 2/2022
Téma: Sprievodca Akciou Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Bulletin SAIA 1/2022
Téma: Sprievodca Národným štipendijným programom SR

Bulletin SAIA 12/2021
Téma: Slovenské vysoké školy v najznámejších rebríčkoch

Bulletin SAIA 11/2021
Téma: Nové zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov

Bulletin SAIA 10/2021
Téma: Vysokoškolské štúdium v Ruskej federácii

Bulletin SAIA 9/2021
Téma: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 

Bulletin SAIA 8/2021
Téma: Štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2022/2023

Bulletin SAIA 6-7/2021
Téma: Výsledky výberových konaní na štipendijné pobyty vyplývajúce z bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád na rok 2021/2022 podľa škôl

Bulletin SAIA 5/2021
Téma: Program CEEPUS na akademický rok 2021/2022

Bulletin SAIA 4/2021
Téma: Projekt CARLiS - kariéra v oblasti vied o živej prírode

Bulletin SAIA 3/2021
Téma: Národný štipendijný program SR

Bulletin SAIA 2/2021
Téma: Opatrenia Marie Skłodowska-Curie (MSCA), na čo sa predbežne pripraviť v období rokov 2021 – 2027

Bulletin SAIA 1/2021
Téma: Štúdium v Spojenom kráľovstve po brexite

 

Ročníky:

2021,

2020, 2019, 2018, 

2017, 2016, 2015,

2014, 2013, 2012,

 2011, 2010, 2009

 

PUBLIKÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O POBYTY V ZAHRANIČÍ    

Štipendiá a granty 2023/2024

V publikácii sú štipendijné príležitosti najmä pre vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ale aj pre stredoškolákov, absolventov stredných a vysokých škôl a učiteľov stredných škôl do vyše 50 krajín sveta.

(december 2022)

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov, 2022

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov, 2019

Publikácia prehľadným spôsobom informuje o otázkach týkajúcich sa mobility výskumných pracovníkov (informácie pre výskumné organizácie v súvislosti s prijímaním zahraničných výskumníkov, praktické informácie o mobilite, rozvoj kariéry doktorandov a výskumníkov, štipendiá – financovanie z národných, medzinárodných zdrojov a v rámci programov EU a i.).  

 

 


Edícia "Štúdium v zahraničí"

Dánsko (2010), Izrael (2010), Kazachstan (2010), Maďarsko (2009), Portugalsko (2010), Ruská federácia (2009), Švajčiarsko (2010), Štúdium v pobaltských krajinách: Estónsko, Litva, Lotyšsko (2010)

Príležitosti pre doktorandov, 2012

Najmä záujemcom o doktorandské štúdium v zahraničí je určená táto publikácia. Sú v nej zhrnuté základné informácie o možnostiach doktorandského štúdia v zahraničí, najmä v Európe, ako aj o štipendiách, o ktoré sa môžu doktorandi uchádzať (krátkodobé alebo dlhodobé pobyty počas doktorandského štúdia).

 

Štipendiá na jazykové kurzy, 2012

V publikácii sú zhrnuté informácie o štipendiách na jazykové kurzy. Ide predovšetkým o štipendiá, ktoré vyplývajú z medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, ktoré administruje SAIA. O niektoré štipendiá sa okrem študentov a doktorandov môžu uchádzať aj vysokoškolskí učitelia alebo vedeckí pracovníci.

 

 

PUBLIKÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O POBYTY NA SLOVENSKU

Study in Slovakia: Study programmes offered in foreign languages, 2019

Publikácia je určená záujemcom o štúdium na Slovensku. Sú v nej uvedené informácie o študijných programoch v anglickom  alebo inom cudzom jazyku. Publikácia tiež informuje o vysokoškolskom vzdelávaní na Slovensku, podmienkach prijatia na štúdium a uznávaní zahraničných dokladov o vzdelávaní na Slovensku.

International Student’s Guide to Slovakia, 2018

Publikácia poskytuje zahraničným záujemcom všetky potrebné informácie o štúdiu na Slovensku (vysokoškolský systém a podmienky pre prijatie na štúdium, podmienky pre vstup a pobyt, štipendiá a granty, uznávanie dokladov o vzdelaní, praktické informácie a i.).

 

Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku - praktická navigácia, 2019

Cieľom tejto publikácie je poskytnúť praktický prehľad o administratívnych povinnostiach, ktoré si musia voči slovenským úradom splniť cudzinci prichádzajúci na Slovensko v rámci rôznych typov akademických a výskumných mobilít.
 

Entry, stay and employment of foreigners in Slovakia – guide to administrative duties, 2019

Cieľom tejto publikácie je poskytnúť praktický prehľad o administratívnych povinnostiach, ktoré si musia voči slovenským úradom splniť cudzinci prichádzajúci na Slovensko v rámci rôznych typov akademických a výskumných mobilít.

EURAXESS SLOVENSKO - Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov, 2019

Publikácia prehľadným spôsobom informuje o otázkach týkajúcich sa mobility výskumných pracovníkov (informácie pre výskumné organizácie v súvislosti s prijímaním zahraničných výskumníkov, praktické informácie o mobilite, rozvoj kariéry doktorandov a výskumníkov, štipendiá – financovanie z národných, medzinárodných zdrojov a v rámci programov EU a i.).  

 

EURAXESS SLOVAKIA - International Researcher's Guide to Slovakia, 2018

Publikácia poskytuje informácie pre záujemcov o výskumné pobyty na Slovensku (formality spojené s pobytom výskumníkov na Slovensku, štipendiá a granty, praktické informácie a i.)

 

Social security and health insurance in Slovakia - your rights and duties, 2014

Publikácia poskytuje informácie o zdravotnom poistení a sociálnom zabezpečení pre zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov prichádzajúcich na Slovensko.

 

 

 

INÉ PUBLIKÁCIE

Publikácia 20 rokov SAIA v kontexte internacionalizácie vzdelávania na Slovensku

Pri príležitosti 20 rokov vzniku SAIA zostavila Oľga Šubeníková.

 

Spolupráca slovenských stredných a vysokých škôl s partnermi v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku, 2017

Štipendijný program EHP Slovensko bol jedinečným nástrojom pre zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl ako aj nástrojom na rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom na jednej strane a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom na druhej strane. Publikácia popisuje dosiahnuté výsledky a jednotlivé projekty stredných a vysokých škôl financované v rámci tohto programu.

Cooperation of Slovak Secondary Schools and Universities with Partners in Norway, Iceland and Liechtenstein, 2017

Štipendijný program EHP Slovensko bol jedinečným nástrojom pre zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl ako aj nástrojom na rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom na jednej strane a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom na druhej strane. Publikácia popisuje dosiahnuté výsledky a jednotlivé projekty stredných a vysokých škôl financované v rámci tohto programu.