Z histórie

SAIA vznikla v 90. rokoch minulého storočia na pôde ministerstva školstva. Nové spoločenské podmienky si prirodzene vyžiadali existenciu nezávislej informačnej agentúry, ktorá by zaručovala prístup k informáciám a poskytovala poradenstvo o možnostiach štúdia v zahraničí a ktorá by vytvorila otvorený a transparentný systém uchádzania sa o štipendiá, ktoré v období po zmene režimu Slovensku ponúkli zahraničné vlády a rôzne mimovládne neziskové organizácie.

1. januára 1992 sa SAIA zaregistrovala ako občianske združenie, ktoré sa neskôr transformovalo na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. Spočiatku agentúra pôsobila iba v Bratislave, postupne začala vytvárať regionálne pracoviská vo vysokoškolských mestách. SAIA bola v roku 1993 poverená ministerstvom školstva administrovaním dvoch nových medzivládnych programov, a to Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, a CEEPUS. Svoju činnosť rozšírila o služby pre novú cieľovú skupinu – mimovládne organizácie – a stala sa servisným centrom pre tretí sektor. Široké spektrum aktivít v tejto oblasti SAIA ukončila koncom roku 2003.

V roku 2004 začala venovať pozornosť okrem mobilít študentov a vysokoškolských učiteľov aj mobilitám výskumných pracovníkov, pôsobiacich tak vo verejných, ako aj súkromných výskumných inštitúciách. Stala sa súčasťou európskej siete servisných centier EURAXESS pre výskumných pracovníkov financovanej Európskou komisiou a ministerstvom školstva.

Od roku 2006 začala SAIA realizovať dva nové programy schválené vládou Slovenskej republiky a financované z prostriedkov ministerstva školstva – Štipendium M. R. Štefánika a Národný štipendijný program na podporu mobilít. Financovanie programu Štipendium M. R. Štefánika sa skončilo v roku 2009. Národný štipendijný program vstúpil v roku 2011 do druhej fázy svojej realizácie, pričom SAIA je na základe nového verejného obstarávania naďalej jeho administrátorom.

Program Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania podporovaný z prostriedkov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný z rozpočtu SR manažovala SAIA od roku 2007 do konca apríla 2011. Nadväzujúci "Štipendijný program EHP Slovensko" podporený z Finančného mechanizmu EHP začala SAIA realizovať v roku 2014.

Začiatkom roku 2010 sa začal na Slovensku realizovať program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rozšírenej Európskej únii. Koordinačnou jednotkou programu sa stala SAIA.

V súčasnosti má SAIA pracoviská v 5 univerzitných mestách (okrem Bratislavy v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline) a zamestnáva 21 pracovníkov. Rozpočet na štipendiá a projekty v rámci všetkých programov, ako aj na operačné a ďalšie programové výdavky predstavovuje každoročne čiastku cca 2 mil. €. O výbere štipendistov a podpore projektov rozhodujú v jednotlivých programoch nezávislé grémiá a komisie zložené zo zástupcov vysokých škôl, SAV, ministerstva školstva, resp. z iných organizácií zo Slovenska a zo zahraničia (napr. zastupiteľské úrady iných štátov).