SAIA, n.o.

Programy SAIA

Akademické mobility
Program Akademické mobility sa spája so vznikom SAIA v roku 1990. Jeho zámerom už v tom čase bolo umožniť mladým ľuďom ľahší prístup k informáciám o mobilitách študentov, doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. Program finančne podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 1990 bolo v rámci výberových konaní a nominácií odporučených viac ako 11 389 žiadateľov o štipendium na pobyt v zahraničí. V období rokov 2000 – 2015 bolo na Slovensku prijatých 1 452 zahraničných štipendistov na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd.

CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) podporuje spoluprácu vysokých škôl z 15 krajín (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko). Program vznikol v roku 1994 a zameral sa najmä na multilaterálnu spoluprácu vysokých škôl a ECTS. Súčasný program CEEPUS III (v platnosti od roku 2011), je zameraný na mobilitu študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov formou podpory spolupracujúcich sietí a individuálnych mobilít, pričom prioritou je podpora sietí spolupracujúcich na vytváraní spoločných študijných programov. Na Slovensku program financuje MŠVVaŠ SR; SAIA je národnou kanceláriou programu na základe zmluvy s MŠVVaŠ SR. Od roku 2005 (CEEPUS II a začiatok CEEPUS III) bolo vyslaných do zahraničia na študijný alebo prednáškový pobyt viac ako 3 100 účastníkov a na Slovensku bolo prijatých 2 000 zahraničných štipendistov.

Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program, ktorého cieľom je zintenzívniť spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy medzi Rakúskom a Slovenskom. Program financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum Rakúskej republiky na základe dohody, ktorá bola podpísaná v roku 1992. SAIA je administrátorom programu. Program finančne podporuje projekty a štipendiá pre študentov, doktorandov a výskumníkov.

Národný štipendijný program na podporu mobilít
Cieľom Národného štipendijného programu, financovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, je podporiť mobilitu slovenských a zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Vytvorenie programu schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005 ako súčasť Akčného plánu SR pre implementáciu Lisabonskej stratégie. V apríli 2006 bola na základe výsledkov verejného obstarávania podpísaná zmluva medzi MŠ SR a SAIA, n. o., o zabezpečení programu v rokoch 2006 – 2010. V roku 2009 vláda SR rozhodla o pokračovaní programu v rámci Modernizačného programu: Slovensko 21 a SAIA, n. o., bola opäť vybratá za administrátora programu. Od roku 2007 prebieha podávanie, administrácia a hodnotenie žiadostí on-line cez portál www.stipendia.sk. Počas existencie programu bolo spracovaných 2 088 žiadostí o štipendium a cestovný grant slovenských uchádzačov a 1 443 žiadostí o štipendium zahraničných uchádzačov so záujmom o pobyt na Slovensku (údaje za obdobie 2006 – 2011).

Sciex - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
Cieľom programu Sciex-NMSch je prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych nerovností v rozšírenej Európskej únii prostredníctvom podporovania vedeckých kapacít výskumných pracovníkov v nových členských štátoch EÚ (NČŠ) a udržateľných výskumných partnerstiev medzi ôsmimi NČŠ a Švajčiarskou konfederáciou. Sciex-NMSch poskytuje štipendiá na výskumné projekty vo všetkých akademických disciplínach, v ktorých chcú dvaja výskumní pracovníci alebo pracoviská zo Švajčiarskej konfederácie a NČŠ spolupracovať a majú potrebné odborné znalosti a kvalifikované ľudské zdroje. Program je financovaný v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii; na podporu pobytov slovenských výskumníkov vo Švajčiarsku je vyčlenených 1 393 500 CHF. Koordinačnou jednotkou programu na Slovensku je SAIA, n. o., na základe Zmluvy o realizácii projektu č. SFM01090001 "Zabezpečenie činnosti Koordinačnej jednotky pre Štipendijný fond" zo dňa 23. 3. 2010; činnosť koordinačnej jednotky je financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Štipendijný program EHP Slovensko (Granty EHP)
Štipendijný program EHP Slovensko, financovaný z Gratov EHP a príspevku zo štátneho rozpočtu SR, je jedinečným nástrojom pre zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl, ako aj rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku a partnerskými organizáciami v donorských štátoch Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku.

Servisné centrá EURAXESS pre výskumných pracovníkov
Servisné centrá EURAXESS pre výskumných pracovníkov sú súčasťou európskej siete EURAXESS Services Network približne 200 servisných centier v 40 krajinách. Centrá začali postupne vznikať v roku 2004 na základe iniciatívy Európskej komisie. Servisné centrá napomáhajú odstraňovaniu prekážok, ktoré stoja v ceste hladkému priebehu mobilitných programov; zahraničným a slovenským výskumníkom a ich rodinám poskytujú informácie a služby týkajúce sa rôznych aspektov mobility, vrátane praktických informácií (sociálne zabezpečenie, daňové otázky, víza a povolenie na pobyt, možnosti vzdelávania pre rodinných príslušníkov) spojených s pobytom v inej krajine. Na Slovensku tvorí národnú sieť servisných centier EURAXESS šesť pracovísk SAIA, v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Činnosť národnej siete EURAXESS je v súčasnosti financovaná z prostriedkov MŠVVaŠ SR a EK.

Central European University in Budapest
Central European University (CEU) - Stredoeurópska univerzita so sídlom v Budapešti je medzinárodne uznávaná vzdelávacia inštitúcia, ktorá spája študentov z viac ako 100 krajín sveta. Poskytuje odbory v oblasti spoločenských a humanitných vied. Riadi sa mottom: Feed your mind, find your passion.

Štipendium pre francúzskych lektorov na Slovensku (BPDFS)
Štipendiá pre lektorov francúzskeho jazyka pôsobiacich na stredných a vysokých školách na Slovensku. Program administruje SAIA, n. o., v spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku.

Ukončené programy