SAIA, n.o.

Akademické mobility

 

Program sa spája so vznikom SAIA v roku 1990, financuje ho MŠVVaŠ SR na základe zmluvy so SAIA. V rámci tohto programu SAIA:

  • poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí,
  • vytvorila v spolupráci s firmou ANASOFT APR, s. r. o., a od roku 2010 prevádzkuje on-line databázu štipendií a grantov na www.granty.saia.sk,
  • organizuje výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do 28 krajín sveta (ponuky jednotlivých štipendií možno nájsť v databáze na www.granty.saia.sk),
  • koordinuje prijatia zahraničných štipendistov MŠVVaŠ SR na študijné a výskumné pobyty (informácie o štipendiách pre zahraničných záujemcov možno nájsť v databáze štipendií a grantov pre záujemcov zo zahraničia na www.grants.saia.sk),
  • organizuje semináre zamerané na akademické mobility pre vysoké školy a informačné dni o možnostiach štúdia v zahraničí a o štipendijných programoch pre študentov stredných a vysokých škôl, a to v úzkej spolupráci so svojimi regionálnymi pracoviskami v Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach,
  • propaguje slovenské vysoké školy na vzdelávacích veľtrhoch doma a v zahraničí,
  • vydáva publikácie o štúdiu v zahraničí a mesačník Bulletin SAIA (v elektronickej podobe).
Od roku 1990 bolo v rámci výberových konaní a nominácií odporučených viac ako 11 389 žiadateľov o štipendium na pobyt v zahraničí.

V období rokov 2000 – 2015 bolo na Slovensku prijatých 1 452 zahraničných štipendistov na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakty na zodpovedných pracovníkov podľa krajín pobytu:
www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracovnici-saia-v-bratislave

Posledná aktualizácia: 21.04.2016