SAIA, n.o.

Informácie pre konečných prijímateľov

 

AKTUÁLNE

 • Dňa 13. 4. 2011 sa v Kongresovom centre Družba v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania za účasti zástupcov veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku, Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Rady Fondu NIL a konečných prijímateľov podprojektov. Cieľom konferencie bolo zhodnotenie implementácie blokového grantu a podprojektov, informovanie o programovom období 2009-2014 a diskusia k skúsenostiam z uplynulého programového obdobia.

 

UKONČOVANIE PODPROJEKTOV

 • Za obdobie január - február 2011 je potrebné predložiť čiastkovú PIR v obvyklej lehote (3 pracovných dní), t. j. do 3. 3. 2011. (PIR [xls]).

 • V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP sú KP povinní predložiť najneskôr do 15 pracovných dní záverečnú správu o projekte PCR [xls formulár pre projekty, ktoré nežiadali o navýšenie NFP / formulár pre projekty s navýšeným NFP] a žiadosť o záverečnú platbu [xls].

 

FINANCOVANIE PODPROJEKTOV - POKYNY A INŠTRUKCIE

 • Príručka pre KP / SP / PP z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, verzia 2.0, 09/2009 [pdf], prílohy [zip]
 • Pravidlá implementácie FM EHP, NFM verzia 2.0, 06/2009 [doc], prílohy [zip]
 • Usmernenie k postupu financovania blokových grantov, individuálnych projektov a podprojektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, vydané Ministerstvom financií SR, zo dňa 4. 12. 2008 [doc], tabuľka prepočtu NFP z SKK na EUR [xls]
 • Financovanie konečných prijímateľov na prelome rozpočtových rokov - stanovisko MF SR.
 • Pokyny pre konečných prijímateľov v rámci Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania k štipendiám, cestovným náhradám a mzdovým výdavkom [doc], [pdf]
 • Finančné toky medzi rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou alebo VÚC (konečným prijímateľom) a zriaďovateľom [doc, doc]
 • Kódy zdrojov pre implementáciu FM EHP a NFM na rok 2008, zdroj: Ministerstvo financií SR, Finančný spravodajca 03/2007 (ISSN 1335-0498) [pdf]
 • Kódy zdrojov pre implementáciu FM EHP a NFM na roky 2009 - 2011, zdroj: Ministerstvo financií SR, Finančný spravodajca 02/2008 (ISSN 1335-0498) [pdf]
 • Vysvetlivky k štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy [doc].
  Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (COFOG) - stanovená Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
  Výdavky vysokých škôl v rámci Fondu NIL na podporu spolupráce patria do skupiny 09.4 Vysokoškolské vzdelávanie. Táto skupina zahŕňa poskytovanie vysokoškolského vzdelávania, riadenie, kontrolu, prevádzkovanie a podporu univerzít, štipendiá, dotácie, pôžičky a príplatky na podporu študentov.

Skupina 09.4 je pre národné potreby podrobnejšie členená podľa vysokoškolských stupňov na triedy nasledovne:

09.4.1 Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania
09.4.2 Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania
09.4.3 Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania

 

RôZNE PRÁVNE PREDPISY SÚVISIACE S REALIZÁCIOU PROJEKTOV

 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného - 533/2010 Z.z. [pdf] - s účinnosťou od 21. 12. 2010 - sadzby sa uplatňujú od 21. 12. 2010

Sadzby tuzemského stravného pre časové pásma
5 - 12 h 3,80 EUR
nad 12 - 18 h 5,70 EUR
nad 18 h 8,80 EU

 

 • Opatrenie, ktorým sa ustanovujú na rok 2011 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách - 482/2010 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2011 [pdf] (oproti roku 2009 ostávajú nezmenené)

Základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
Island 55 EUR
Lichtenštajnsko 80 CHF
Nórsko 420 NOK

 

 • Zákon o cestovných náhradách (úplné znenie) - 40/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2009  [pdf]
 • Zákon o pobyte cudzincov - 48/2002 Z.z. - upravujúci okrem iného povinnosti pri vstupe a pobyte občanov EHP na Slovensku [doc]
 • Zákon o službách zamestnanosti - 5/2004 Z.z. - upravujúci okrem iného podmienky zamestnávania cudzincov [doc]
 • Zákon o dani z príjmu - 595/2003 Z. z. [doc]
 • Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia a o zabránení daňového úniku v odbore dani z príjmu a z majetku - 35/1980 Zb. [doc]
 • Zmluva medzi SR a Islandskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a majetku - 225/2003 Z.z. [doc]
 • Od 1. 5. 2009 môžu občania Slovenskej republiky pracovať v Nórsku bez potreby pracovného povolenia. Môžu pracovať v Nórsku až 3 mesiace bez potreby pobytového povolenia. Nórsky parlament schválil ukončenie platnosti tzv. prechodných pravidiel pre voľný pohyb osôb z ôsmych členských krajín EU, ktoré sa začlenili do Európskej únie 1. 5. 2004. Pozri: www.norway.sk.

 

- - -

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Posledná aktualizácia: 19.04.2011