SAIA, n.o.

BELGICKO

Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka: 3

Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov: 1

 

Dňa 16. marca 2016 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Belgicka odporučila nasledovných uchádzačov:

 

a/ letný kurz francúzskeho jazyka

  1. Simona Marcinková, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava


Náhradníčka:

1.    Michaela Barlová, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava

  

b/ letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov

  1. Doc. PhDr. ThDr. Tomáš Pružinec, PhD., učiteľ vysokej školy, Filozofická fakulta, UKF Nitra
 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 16.03.2016