SAIA, n.o.

BIELORUSKO

Dňa 15. apríla 2016 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty udeľované na základe Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na akademický rok 2016/2017 a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:  


  • 1 – 2 semestrálny študijný pobyt:

 

Por. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1

 

 Renáta

 Bugajová

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 Filozofická fakulta

 3.

2

 

 Ivana

 Marcelyova

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 Filozofická fakulta

 2.

3

 Bc.

 Soňa

 Orviská

 Univerzita Komenského v Bratislave

 Filozofická fakulta

 1.

4

 Bc.

 Ivana

 Sotáková

 Ekonomická univerzita v Bratislave

 Fakulta medzinárodných vzťahov

 1.

5

 Bc.

 Michaela

 Svitková

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 1.

6

 Bc.

 Katarína

 Turácová

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 1.

 

  • 1- až 10-mesačný výskumný pobyt:

 

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Názov VŠ

Fakulta

 Doc.

 Viera

 Jakubovská

 PhD.

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 PaedDr.

 Lenka

 Paučová

 

 Masarykova univerzita

 Ústav slavistiky FF MU

 

  • kurz bieloruského jazyka:

 

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1

 Mgr. et Mgr.

 Luciána

 Hoptová

 Prešovská univerzita v Prešove

 Filozofická fakulta

 

2

 

 Lukáš

 Šabík

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 2.

3

 

 Barbora

 Škombárová

 Univerzita Komenského v Bratislave

 Filozofická fakulta

 3.

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2)Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentami vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl na Slovensku.

 

Posledná aktualizácia: 21.04.2016