SAIA, n.o.

BULHARSKO

Dňa 23. marca 2016 zasadala výberová komisia pre výber kandidátov na štipendijné pobyty do Bulharska udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2015 – 2020.

 

Počet uchádzačov na letný jazykový kurz: 8

 

Výberová komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

 

  • Andrea Jakušová; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra; 1. stupeň, 2. ročník, miesto pobytu: Veľký Tarnov;
  • Mgr. Natália Kolenčíková; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, odbor: Všeobecná jazykoveda; 3. stupeň, 1. ročník, miesto pobytu: Sofia;
  • Anežka Macháčková; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor: Slovenský jazyk a literatúra; 1. stupeň, 2. ročník, miesto pobytu: Sofia;
  • Kristína Stankovská; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra; 1. stupeň, 3. ročník, miesto pobytu: Veľký Tarnov;
  • Mgr. Alica Ternová; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, odbor: Slovenský jazyk a literatúra; 3. stupeň, 1. ročník, miesto pobytu: Sofia.

 

Náhradník:

 

  • Bc. Zlatica Petríková; Akadémia policajného zboru v Bratislave, odbor: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku; 2. stupeň, 1. ročník.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 23.03.2016