SAIA, n.o.

ČESKO

Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre študentov: 4

Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre doktorandov: 2

Počet uchádzačov na letnú školu slovanských štúdií: 4

 Prihlášky, ktoré boli doručené do uzávierky dňa 16. februára a splnili formálne kritéria boli nominované na MŠVVaŠ. Nominovaní boli:

1)   študijné pobyty na 2. stupni VŠ štúdia

 

 1.      Bc. Silvia Belošovičová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 5 mesiacov
 2.      Bc. Emília Dvorščaková, študentka vysokej školy 2. stupňa,  Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica, 5 mesiacov
 3.      Bc. Zuzana Slemenská, študentka vysokej školy 2. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 4,5 mesiaca
 4.      Bc. Martin Zeman, študent vysokej školy 2. stupňa, Obchodná fakulta, EU Bratislava, 9 mesiacov

 

2)    študijné pobyty na 3. stupni VŠ štúdia

 

 1. Mgr. Bibiána Marková, doktorandka, Filozofická fakulta, UMB Banská Bystrica, 3 mesiace
 2. Mgr. Petra Švardová, doktorandka, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 10 mesiacov

 

3)    štipendium na letnú školu slovanských štúdií

 

 1. Laura Frieszová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava
 2. Marcela Králová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU Nitra
 3. Martin Mičo, študent vysokej školy 1. stupňa, Gréckokatolícka teologická fakulta, PU Prešov
 4. Mgr. Diana Židová, učiteľ vysokej školy, Filozofická fakulta, UCM Trnava

 

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

ČESKO - prednáškové a výskumné pobyty

Počet uchádzačov: 3 

Prihlášky, ktoré boli doručené do uzávierky dňa 26. mája a splnili formálne kritéria boli nominované na MŠVVaŠ. Nominovaní boli:

 1. Ing. Helena Fidlerová, PhD., výskumná pracovníčka, Materialovotechnická fakulta v Trnave, STU Bratislava
 2. RNDr. Mikuláš Gintner, PhD., výskumný pracovník, Elektrotechnická fakulta, ŽU Žilina
 3. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., učiteľ vysokej školy, Elektrotechnická fakulta, ŽU Žilina

 

Vzhľadom na to, že nebola vyčerpaná kvóta 5 miest na štipendiá, 30. októbra 2016 bola nová uzávierka na dočerpanie 2 miest na prednáškové a výskumné pobyty v letnom semestri ak. roku 2016/2017.

 Prihláška, ktorá bola doručená do uzávierky dňa 30. októbra a splnila formálne kritéria bola nominovaná na MŠVVaŠ. Nominovaný bol:

 1. Ing. Igor Miňo, PhD., výskumný pracovník, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

V rámci dodatočnej výzvy s možnosťou priebežného podávania žiadostí na dočerpanie 1 zostávajúceho štipendijného miesta na prednáškový a výskumný pobyt do Česka bola do SAIA doručená prihláška, ktorá splnila formálne kritéria a bola nominovaná na MŠVVaŠ. Nominovaná bola: 

 1. Mgr. Diana Židová, PhD., výskumná pracovníčka, Filozofická fakulta, UCM Trnava 

Posledná aktualizácia: 24.01.2017