SAIA, n.o.

ČÍNA

Dňa 7. marca 2016 zasadala výberová komisia pre štipendiá udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky a na základe osobného pohovoru a predložených materiálov odporučila uchádzačov uvedených v tabuľke. Ku dňu uzávierky bolo spolu podaných 15 žiadostí, všetky žiadosti spĺňali formálne požiadavky. Pohovoru sa zúčastnili všetci uchádzači o štipendium.

 

Odporučení kandidáti:

 -   v oblasti sinológie, čínskych štúdií a ekonómie – celkom 14:

 

 

Meno

Priezvisko

Názov školy

Študijný program

Ročník

1

 Nikoleta

 Bálintová

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 Východoázijské štúdiá - sinológia

 2. ročník/ 1. stupeň

2

 Denisa

 Borbášová

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 Východoázijské štúdiá - čínsky jazyk a kultúra

 2. ročník/ 1. stupeň

3

 Simona

 Čuboňová

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 Německá filologie - čínská filologie

 2. ročník/ 1. stupeň

4

 Jozef

 Demčák

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 Východoázijské štúdiá

 2. ročník/ 1. stupeň

5

 Tomáš

 Drobný

 Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta

 Kulturní studia Číny

 2. ročník/ 1. stupeň

6

 Katarína

 Ďurináková

 Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

 Kulturní studia Číny

 2. ročník/ 1. stupeň

7

 Bc. Marika

 Fričová

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 Čínska filológia

 1. ročník/ 2.stupeň

8

 Anna Lujza

 Füreková

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 Čínska filológia a Nemecká filológia

 2. ročník/ 1. stupeň

9

 Attila

 Gál

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 Východoázijské štúdiá

 2. ročník/ 1. stupeň

10

 Ivana

 Gregušová

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta 

 Čínska filológia

 2. ročník/ 1. stupeň

11

 Jakub

 Jurčaga

 Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

 Mezinárodní teritoriální studia, Kulturní studia Číny

 2. ročník/ 1. stupeň

12

 Bc. Juraj

 Lagin

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 Finance

 1. ročník/ 2.stupeň

13

 Katarína

 Melišková

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

 2. ročník/ 1. stupeň

14

 Žofia

 Zigová

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 Čínska filológia

 3. ročník/ 1. stupeň

 

-   v oblasti medicíny – celkom 1:

 

 

Meno

Priezvisko

Názov školy

Študijný program

Ročník

1

 Dávid

 Trabalík

 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 Všeobecné lekárstvo

 3. ročník

 

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.


Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Oddelenie rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Posledná aktualizácia: 08.03.2016