SAIA, n.o.

LITVA

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky boli k dátumu uzávierky doručené 3 žiadosti o štipendium na letný jazykový kurz a 1 žiadosť o štipendium na študijný pobyt. Jedna žiadosť na letný jazykový kurz nespĺňala formálne požiadavky. Keďže počet doručených žiadostí (bez formálnych nedostatkov) neprevyšuje počet možných miest kandidátov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov:

 

  •  Štipendium na jazykový kurz
  1. Bc. Nikola Bruderová, študentka 1. ročníka, 2. stupeň, Ekonomická univerzita v Bratislave
  2. Veronika Gosťová, študentka 2. ročníka, 1. stupeň, Univerzita Komenského v Bratislave

 

  •  Štipendium na študijný pobyt
  1. Eva Vargová, študentka 3. ročníka, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, alebo priamo na adresu uchádzača.


Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR hradí cestovné náklady iba štipendistom, ktorí v čase nástupu na pobyt pôsobia v rezorte školstva, t.j. študentom, doktorandom, ktorí pôsobia na vysokých školách.

Posledná aktualizácia: 22.04.2016